Správa o činnosti Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska je pokračovateľom vydavateľských aktivít v oblasti krásnej literatúry Rusínov z minulosti. Spolok počas svojho trvania od polovice roku 2001 vydal niekoľko almanachov, odborných publikácií s tematikou rozvoja rusínskej literatúry, ale najmä množstvo umeleckých textov v rusínskom normatívnom jazyku.

 

Vydavateľská činnosť

Almanachy

Tieto publikácie vydané Spolkom rusínskych spisovateľov Slovenska nadväzujú na tradície almanachov Alexandra Duchnoviča. Almanachy (dohromady ich vyšlo deväť, v rokoch 2003 až 2011) pozostávajú z rôznorodého obsahu ako sú informácie o činnosti Spolku a jeho aktivitách (napr. literárne semináre, literárna súťaž), medailóny rusínskych spisovateľov, literárna kritika zameraná na rusínsku literatúru, ukážky z prekladovej či literárnej tvorby súčasných rusínskych spisovateľov (poézia, próza, ale aj dráma).

 

Русиньскый літературный алманах  (2003). Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2004) Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2005) Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2006) Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2007) Доц. ПгДр. Василь Хома, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2008) Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах (2009) Доц. ПгДр. Юрій Панько, к. н. (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах на 2010-ый рік). Мґр. А. Зозуляк (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска.

Русиньскый літературный алманах на 2011-ый рік. Мґр. А. Зозуляк (ед.) – ПгДр. Кветослава Копорова (ед.). Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 108 с.

Krásna literatúra a odborná literatúra

Literatúra vydávaná Spolkom rusínskych spisovateľov Slovenska prezentuje súčasné možnosti rusínskej literatúry, jej tematickú a žánrovú rozmanitosť a od začiatku tiež tvorbu rusínskych autorov, ktorých obrodenecký proces Rusínov a následná kodifikácia jazyka inšpirovali k písaniu poetického slova a tiež prozaických diel v spisovnom rusínskom jazyku (autori ako Kveta Morochovičová-Cvik, Iveta Melničáková, Miroslava Lacová, Svetlana Škovranová, Mikuláš Škurla, Mikuláš Koneval, Peter Jalč, Petra Semancová, Milan Gaj, Ľudmila Šandalová, Miroslav Žolobanič, Daniela Kapraľová, Mária Šmajdová a ďalší). Rovnako významnou súčasťou literatúry vydávanej Spolkom sú aj diela známych novodobých rusínskych autorov ako napr. Mikuláš Kseňák, Michal Hirjak, Štefan Suchý, Štefan Smolej, Helena Gicová-Micovčinová, Jurko Charitun atď.

 

Vydané publikácie:

 

Ґай, М. 2016. Моїм родакам. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 80 с.

Ґіцова-Міцовчінова, Г. 2012. Ружа під облаком. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, Пряшів, 142 с.

Жолобаніч, М. 2017. Хто ся сміє, є одважный. Афорізмы доповнены карікатурами. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска , 63 с.

Жолобаніч, М. 2018. Хто ся сміє, є мудрый. Афорізмы доповнены карікатурами. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 95 с.

Жолобаніч, М. 2019. Хто ся сміє, є здравый. Афорізмы доповнены карікатурами. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 79 с.

Зозуляк, А., (ред.) 2010. Русиньскый літераурный алманах на рік 2010. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 182 с.

Ілковіч, В., (ред.) 2014. Русиньскый новинарь. Спомины новинаря Алексія Ільковіча. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 130 с.

Kсеняк, М. 2002.  Выбраны байкы. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 80 с.

Ксеняк, М. 2009.  Жмені родной землі. Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 135 с.

Ксеняк, М. 2010. Зеркалїня. Zrkadlenie. Байкы. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 200 с.

Ксеняк, М. 2013. Споминкы і очекованя. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 130 с.

Купка, В. 2004.  Дом без світла. Стихы. Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 87 с.

Лацова-Гупцеёва, М. 2006. Аура. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 41 с.

Мальцовска, М. 2012. Найкрасша приповідка. Выбір з творчости. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 284 с.

Мороховічова-Цвик, К. 2011. Камаратя спід зеленого дуба і белавого неба. Гаданкы. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 110 с.

Мороховічова-Цвик, К. 2014.  Любовны періпетії. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 68 с.

Падяк, В. 2012. Нарис історії карпаторусиньской літературы ХVI. – XXI. стороча. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 140 с.

Семанцёва, П. 2013. Россыпаны рядкы. Проза. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 143 с.

Смолей, Ш. 2009. Нагода або судьба. Проза. Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 141 с.

Сухый, Ш. 2009. Незабудка. Поезія про дїти. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 94 с.

Сухый, Ш. 2009. Міст над ріков часу. Есеї. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 64 с.

Шмайдова, М. 2020. У дїдка на дворї. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 100 с.

Харитун, Ю. 2011. Мої сны. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 224 с.

Харитун, Ю. 2012.  Мої незабудкы. Поезія. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 236 с.

Хома, В. – Xомова, М. 2005. Оброджіня Русинів. (Зборник статей і штудій о русиньскій літературі, културі і діятельстві русиньскых орґанізацій пі року 1989). Пряшів: Сполок русиньскых писателів Словеньска, 224 с.

Ялч, П. 2014. Мамко, подьме чітати. Поезія про дїти. Пряшів: Сполок русиньскых писателїв Словеньска, 65 с.

Ďalšia podporená činnosť Spolku:

8 ročníkov Literárnej súťaže Márie Maľcovskej (od roku 2010)

Literárna súťaž Márie Maľcovskej je pod týmto názvom organizovaná už ôsmy rok, pomenovaná bola na pamiatku významnej prozaičky Márie Maľcovskej, ktorá odišla na večnosť v roku 2010. Literárna súťaž sa zameriava na objavovanie a podporu začínajúcich autorov píšucich po rusínsky. Spolok v rámci súťaže oceňuje najlepšie, doteraz nepublikované diela v oblasti poézie, prózy, esejí a drámy v spisovnom rusínskom jazyku. Po vyhlásení výsledkov súťaže sú diela publikované v literárnej rubrike časopisu Rusín s názvom Pozdravenie Rusínov a na webovej stránke Spolku.

Založenie a udržiavanie webovej stránky Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska (od roku 2018).

Webová stránka Spolku rusínskych spisovateľov Slovenska (http://www.rusynlit.sk)  slúži pre potreby občianskeho združenia aj širokej verejnosti. Na stránke je možné nájsť informácie o súčasnej rusínskej literatúre na Slovensku v niekoľkých sekciách. Sú tu zverejňované informácie o vydanej literatúre, prezentačných akciách OZ, ako aj o ďalších akciách spojených sú súčasnou rusínskou literatúrou. Ďalej biografie autorov, rozhovory, zoznamy ich diel a informácie o oceneniach. V rámci sekcie Literatúra sú publikované odborné články posudzujúce súčasnú rusínsku literatúru, ukážky z publikovaných literárnych textov, ako aj z diel zaslaných do Literárnej súťaže Márie Maľcovskej (vrátane organizačných informácií ako sú termíny či podmienky účasti).

Zrealizované projekty, ktoré boli podporené z verejných zdrojov, možno vyhľadať na stránkach:

https://dotacie.vlada.gov.sk/ (do roku 2018)

https://podpora.kultminor.sk/statistiky/program (od roku 2018)

Выголошеный 8. літературный конкурз Марії Мальцовской

Выголошеный 8. літературный конкурз Марії Мальцовской

2. септембра до 20. новембра 2021 Сполок русиньскых писателїв Словеньска у сполупраці з Академіёв русиньской културы в СР і Інштітутом русиньского языка і културы Пряшівской універзіты в Пряшові выписує 8. рочник Літературного конкурзу Марії Мальцовской на найлїпшы творы в области поезії, прозы, есеїв і драмы в літературнім русиньскім языку. Оріґіналны літературны творы в розсягу од 10 до 20 сторінок тексту (дотеперь ниґде непублікованы) може послати на адресу: ПгДр. Кветослава Копорова, ПгД., Інштітут русиньского языка і културы

ПУ, уліця 17. новeмбра ч. 15, 080 01 Пряшів каждый автор од 18. року свого віку, жыючій в Словацькій републіцї. Конкурз є анонімный, то значіть, же каждый автор до обалкы з літературным твором вложить іщі єдну залїплену обалку, в якій буде ёго мено, призвіско, адреса i фотопортрет. Обалкы з менами і призвісками будуть розбалены председом пороты по оцїнїню конкурзу (буде го оцїнёвати тройчленна порота). Выголошіня выслїдків конкурзу ся одбуде в половинї децембра 2021. Найлїпшы

роботы, выбраны одборнов поротов, будуть наслїдно оцїнены і опублікованы в часописї Русин.

Приправный выбор лiтературного конкурзу