Мґр. Міхал Павліч, ПгД.: Віршы Даньєлы Капралёвой з погляду екокрітікы

В рамках сучасной русиньской літературы на Словакії по роцї 1989 ся можеме стрїтити векшынов з творчостёв авторів старшой ґенерації. Мена як Юрко Харитун, Миколай Ксеняк, Штефан Смолей, Осиф Кудзей ці Штефан Сухый суть знамы нелем штудентім русиньской літературы на Інштітутї русиньского языка, але і многым чітателїм часопису Русин. Дакотры з тых авторів почас своёй писательской карьєры перечеряли дакілько тем, жанрів і поступів. Платить то главнї про Миколая Ксеняка, іншы авторы, як напр. Осиф Кудзей ся зась радше довгодобо тримлють жанру, з котрым ся ім подарило здобыти успіх.

Як сьме уж конштатовали, іде главнї о літературу найстаршой ґенерації русиньскых авторів, з творчостёв молодшой ґенерацій або новых авторів ся можеме стрїтити главнї дякуючі Літературному конкурзу Марії Мальцовской1. Суть то напр. абсолвенты высокошкольского штудія русиньского языка і літературы на Пряшівскій універзітї в Пряшові, і то є але менше чісло, як бы было про розвой русиньской літературы хосенне, їх тексты потребують векшу редакчну управу і веце над нима попрацовати
ай з умелецького боку. Наперек тому собі кажда нова выдана книжка од менше знамого ці новшого русиньского автора зарученї здобуде позорность нелем чітателїв, але і людей, котры ся заоберають русиньсков літературов з професіоналного боку. Перед часом ся таков авторков стала Людміла Шандалова котра ся указала як жанрово флексібілна авторка літературы про дїти і молодеж, выдала дві збіркы поезії (Подьте дїти, што вам повім (2013), Ани бы сьте не вірили (2018)), дакілько сценарїв приповідок на школьску інсценацію, доконця і прозу про дорослого чітателя Червеный берег (2016). Окрім того пише ай інтімну поезію і таксамо набоженьску поезію (в року 2020 рихтує выдати збірку набоженьской поезії про дїти).

Думаме собі, же можеме повісти, же далшов яснов, но притім релатівно незнамов звіздов ся стала ПаедДр. Даньєла Капралёва. Єй мала збірка поезії з назвов Серна в нераю2 (2018) є інтересным твором, котрый собі заслужить позорность нелем шырокой ґрупы русиньскых чітателїв, але і одборників, котры ся заоберають русиньсков літературов і можуть к тому тексту приступити з веце углів погляду. В рамках нашой статї хочеме представити авторчин поетічный зборник, на котрый сьме спробовали назерати з помочов єдного із приступів сучасной літературной і културной теорії – з помочов екокрітікы або еколоґічной крітікы.

Екокрітіка – еколоґічна крітіка
Екокрітіка (або еколоґічна крітіка, енвіроментална літературна крітіка, зелены штудії ці екопоетіка) представлює інтердісціплінарный приступ при баданю літературы, при котрім позераєме на репрезентацію природы і країны в културных текстах3, при чім ся снажить дойти ку способам рїшіня сучасных енвіронменталных проблемів.4
Є заложена на предпокладї, же културны (то значть і літературны) тексты вытваряють конштрукції шпеціфічных образів або понять природы, котры ся наслїдно проявлюють в мімолітературнім матеріалнім світї конкретныма практіками.
Позорность ся обертать на постої ку природї або жывотному окружіню i на реторіку выбер слoв, образы), котра ся поужывать, кедь ся о тых темах бісїдує і розповідать. Прімарнї ся не снажить о зміну ці заставлїня тых процесів, дає собі але за задачу відїти і указати, же інформоване чітаня културных текстів може помочі к звышованю одповідности у звязи із охранов жывотного окружіня, єдночасно хоче вказати на способы розвоя сучасной сполочности і конштрукцію образу „природы.“ Підчаркують ся постої к природї в минулости, але єдночасно ся назначують здрої на зміну думаня або цїлком нове думаня о еколоґічных проблемах. Екокрітіци беруть природу як централный пункт, мають назор, же наш вывой як сполочности є завіслый і на природї. Зато рекомендують чітати тексты сучасны і минулы іщі раз – наново – з тым, же ся буде назерати главнї на репрезентацію природы в тых текстах.
Взник еколоґічной теорії быв подміненый екзістенціёв капіталізму без граніць, з прічіны надмірного выужываня природных здроїв і проблематічных дефініцій „розвоя або напредованя“, в огрожіню жывотного окружіня. Екокрітіка ся снажить перепоїти штудії літературы і енвіроменталной актівіты, гуманітных і енвіроменталных наук, є в близкім одношіню к філозофії, соціолоґії, еколоґії ці фемінізму.5

Образ природы в думаню „западу“

Єднотливы репрезентації природы (літературны, візуалны або іншы) в текстах суть звязаны з добовыма назорами і нараблянём з природов. Природа была спочатку описована як природа, котрій владне чоловік, нескорше взникла ідея чоловіка як справцю природы і ідея, же чоловік має повинность злїпшыти став природы. Томас Гобс (Thomas Hobbs), анґліцькый філозоф сімнадцятого стороча, вірив, же початочна природа была прімітівна і дика а аж людьска сполочность вытворила чутя комфорту і безпечности. Дале Джон Локе (John Locke) мав назор, же люде бы мали мати свій постой к земли як к свому пріватному маєтку, подля нёго мімолюдьскый світ дістане значіня аж акціёв людей.
Нескоршы філозофы мають к природї менше інштрументалный приступ. В періодї европского просвітительства, в початкох модерного світа, взникають думкы, же чоловік ся може здоконалити і злїпшыти через злїпшіня ставу природы – здравя і просперіта індівудала є звязана із просперітов і здрявём країны.
Жан Жак Руссо (Jean Jacques Rousseau) як єден з першых крітіків „проґресу“ гварив, же екзістенція в природї была найчістїшов і найлїпшов формов людьской екзістенції. Природне было без вины, цівілізація была умела і скажена. В літературї романтізму была країна і природа ґлоріфікована і ідеалізована, што было у протикладї к місту і промысловій выробі, к їх бруду, дыму і знечіщіню. Такым способом зображінём природы ся підчаркує важность балансу одношіня чоловіка і жывотного окружіня.
У вісемнадцятім і нескорше девятнадцятім сторочу европскый колоніалізм і нескорше капіталізм відїв природу як дашто, што має быти людми наповно выужыте к черьпаню выгод. В рамках колоніалізму напр. взникать репрезентація домородцїв як сучасти природы – суть дикы, прімітівны, мали бы быти здоконалены або цівілізованы Европов. Такым способом взникають образы природы, котра є барбарьска і дика, має быти скрочена і має єй владнути чоловік.6
Обрат в западнім думаню в напрямі веце еколоґічного зеленого приступу ся вяже к двом авторам. Анґлічан Джон С. Мілл (J. S. Mill) в есеї Природа7 гварить о тім, же людьскы чіны або акції суть нераціоналны, бо ся снажать змінити природный напрям природы. Мілл реаґує на теорію економікы, подля котрой є конштантный став богатства, капіталу і популації відженый як неґатівный тіп проґресу. Мілл але гварить, же спокійна статічна економія, в котрій люде не все хотять лем і лем просперовати з цїлём проґресу (богатства, збераня здроїв), бы зробила векшый простор про злїпшіня і здоконалїня людьского думаня. Важный є і постой Джеремі Бентема (Jeremy Bentham), котрый резолутно пoвів, же не є акцептовательне быти крутым к звірятам.8
І дякуючі ним ся в двадцятім сторочу крітічно назерать на ідею розвоя і позорность ся пересувать на проблематіку мімо-людьского світа природы. Ту можеме спомянути Ентоні Ґідденса (Anthony Giddens)9, подля котрого бы ся мала сполочность реорґанізовати і быти моралнїшов. Вєдно з модернізаціёв сполочности суть чім дале, тым векшы части природного світа включно дикого світа під владов людей. Зато бы сьме ся мали веце старати о жывотне окружіня в духу ідеї о чоловікови як справцёви природы.10

Екокрітічны авторы
„Екокрітіка є крітічный постой або мод, котрый назерать на репрезентацію природы і країны в културных текстах, концентрує ся на постої к природї і на реторіку, котра ся поужывать, кедь ся о природї бісїдує. Вєдно з еколоґічным актівізмом і соціалнов теоріёв екокрітіка має назор, же реторіка културных текстів рефлектує матеріалны практікы к жывотному окружіню, інформує о них, і єдночасно ся снажить звекшыти усвідомлёваня тых процесів з помочов еколоґічных наук і приступів.‟11 К вызначным журналом, котры ся заоберають перепоїнём темы жывотного окружіня і літературы, патрить періодікум International studies in Literature and Environment12.
В зборнику The Ecocriticism Reader13 (1996) едіторів Шерілл Ґлотфелті і Геролда Фромма (Cheryll Glotfelty, Harold Fromm) была дефінована екокрітіка як штудованя одношіня меджі літературов і жывотным окружінём. Нескорше ся в рамках екокрітікы зачав поужывати веце політічный і інтердісціплінарный постой к текстам. Вызначнов публікаціёв є моноґрафія Лоренса Буелла (Lawrenca Buella) Енвіроментална імаґінація14, в котрій описав дакілько знаків годночіня тексту, якы му дають означіня енвіроменталный текст:
„1. Мимолюдьске окружіня або дімензія не є притомна в текстї лем як рам про розповіданя дїї, але вкзаує на то, же людьска і природна історія суть перепоєны і взаёмнї впливають на себе.
2. Людьскы інтересы не суть прівілеґованы над вшыткыма остатнїма інтересами.
3. Текст зображує людей як одповідных за жывотне окружіня, є то часть етічного і моралного плану тексту.
4. Жывотне окружіня є описане як процес, не як стабілна і самозрозуміла конштанта.“15
Буелл дале гварить, же найміцнїшов метафоров, котру мать сучасна енвіроментална імаґінація к діспозіції, є праві апокаліпса. В рамках вытваряня такых образів, можеме у авторів ідентіфіковати выядрёваня, котре ясно выдїлює, што є добре (природа, звірята) і што плане (люде, технолоґія), прічім ся сімулує можный сценарь – в інтересї вытворїня міцнїшого усвідомлёваня еколоґічных проблемів.
В рамках енвіронменталной крітікы міцно резонує термін Deep Ecology (можеме то переложыти як Глубока еколоґія, хоць адекватнїше є говорити о взаёмнї перепоєній еколоґії). Є то термін, котрый репрезентує думку перепоїня вшыткых жывотных форм і природных елементів. Ідея Deep Ecology вірить, же наше вниманя світа, думаня, акції і реакції суть антропоцентрічны, то зн. людьскоцентрічны. То нас але оддалило, одчуджіло од природного окружіня і способило то, же сьме зачали выужывати природу. Зато є потребне ся стати біо- або екоцентрічныма.16 Як гварить Арне Неeсс (Arne Næss)17, є потребне, жебы сьме при раціонално-інтелектуалных одношінях і реакціях к природї, мали вытворене і емоціоналне одношіня. Гварить, же і людьскый і мімолюдьскый жывот має природны годноты, то зн. значіня мімолюдьского жывота не є залежне на тім, ці є або не є про людей ужыточный, але праві наспак. Наша людьска екзістенція є залежна од жывота мімолюдьской природы, і є потребне вытворити сі решпект про вшыткы жывотны формы, але і про розлічны елементы країны як рїкы, горы і т. д.
Послїднїм терміном, котрый хочеме спомянути, є екофемінізм, то зн. перепоїня думок еколоґії і фемінізму. Подля того терміну значіня і назоры патріархалной сполочности дішли аж ку утиску жен і природы. То ся ілуструє на прикладї патріархалнї вытвореного образу протиставлїня природы і културы. Природа є покладована за фемінімну, култура за маскулінну. Маскулінна култура є звязана з думанём, обєктівітов, раціоналітов і публічностёв. Фемініміна природа є звязана з тїлом, субєктівітов, емоціоналітов і приватностёв, інтімітов.18
Такым способом выник образ природы означованый як Мати (Матка) природа, і такым способом ся жена натуралізує і природа фемінізує. Взникать образ жен, котры суть порівнованы з природов з прічіны їх біолоґії, зато і єй основна задача є привести на світ жывот і выховати го. Тоты функції жены суть віджены про ню як природны, але тым ся іґноруює роль културы і сполочности, котры женам дають тоты функції, приписують їм їх. А наспак, природа є матїрёв, то значіть предпокладати, же задачов природы є утримовати жывот і приношати вшытко потребне про людей. Выслїдком того є так подля екофемінізму муж, котрый домінує женам і природї. Мужове конають і думають так, же жены і природа бы мали быти хлопами выужываны.19
Можеме повісти, же екокрітіка є літературнов еколоґіёв. Аналізують ся тексты, котры пишуть о природї, назерать ся на роль простору (умелый, людьскый, природный) і на усвідомлёваня еколоґії і еколоґічных проблемів в літературных текстах. Описують ся постої єднотливых періодів к мімолюдьскому жывоту, зображіня людьского-мімолюдьского одношіня, контекст літературных творів (як напр. антропоморфічны, патріархалны або капіталістічны постої ку природї і країнї), єдночасно ся вытваряють тексты, котрыма ся упозорнює на енвіроменталну сітуацію в сучасности. Тоты думкы мають о то векшу цїну в сучасности, коли ся заперать правда, люде ся навертають к ідеям о плохой земли, поперать ся факт, же ся минить кліма і же людство своїма акціями способлює екоціду.

Даньєла Капралёва: Серна в нераю
Єдным з найінтереснїшых явів в русиньскій літературї на Словакії за послїднї рокы є малый зборничок поезії Даньєлы Капралёвой в русиньскім і словацькім языку з назвов Серна в нераю (2018). Авторка штудовала одбор фотоґрафія на Середнїй умелецькопромысловій школї в Кошіцях а нескорше на Катедрї вытварной выховы Універзіты П. Й. Шафарика в Пряшові. В минулости робила у Вігорлатьскім музею і Вігорлатьскій бібліотецї в Гуменнім, Музею модерного уменя Енді Варгола в Меджілабірцях і в каштелю в Снинї як кураторка. В роцї 2016 брала участь в Літературнім конкурзї Марії Мальцовской з віршами, котры одборну пороту натілько заінтересовали, же їх оцїнили третїм містом в данім рочнику. В роцї 2018 наслїдно узрїла світло світа книжка Серна в нераю, котру выдало Обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska.
Поезія Даньєлы Капралёвой была характерізована словами літературного науковця доц. ПгДр. Маріана Андрічіка, ПгД.: „Капралёву бы сьме тіполоґічно могли зачленити меджі поетів особного жывота з выразным прямованём к спірітуалности. Єй віршы суть переважно лірічныма мініатурами, субтілным выповіджінём лірічного субєкту о важных вопросах екзістенції…“ (Серна в нераю, с. 4).
Тоту збірку мож в сучасній русиньскій поезії на Словакії прирівнати лем к творчости малокотрого автора. Поеты русиньской літературы на Словакії пишуть довшы стишкы, їх віршы суть нераз простїшы, бо їх значіня мож єднозначно ідентіфіковати. В Капралёвій віршах ся але наповно проявлює авторчина схопность выядрёвати поезіёв комплексны думкы, чутя і налады на малім просторї, де выужывать концентрованый язык повный штілістічных тропів як метафора ці метонімія. Авторка собі выстачіть лем з дакількома віршами, котры суть поскладованы з образных выядрїнь, часто іде о певно звязаный ланцок споїнь слов, котре вытварять конкретный образ або пописує чутя ці наладу. Віршы Капралёвой мають высшы нарокы на чітателя, кедьже єдным з мотівів находячіх ся у віршах є крітіка конзумного приступу к світу і того, же сучасный чоловік хоче інстантне успокоїня без великой снагы, зато сі авторчина творчость жадать актівно думаючого і рефлексівного чітателя. Капралёвой віршы суть і на малім просторї словных споїнь інтелектуално і емочно провокатівны, снажать ся свого приїмателя захопити своёв шпоровливостёв і неясностёв, назначінями, котры собі жадають чітательску актівіту, концентрацію, час і енерґію.
Главнов темов зборника віршів Серна в нераю є крітіка людьской сполочности, котрой обжалованя стоїть на доказах. Капралёва їх менує єден за другым посередництвом метафоры. Мамону (гнаня ся за матеріалныма статками), перетварку і клам, презентує во віршах: líce je našou reklamou / rub našou pravdou (Капралёва, c. 71), radšej prvý v pekle / ako druhý v raji / zasyčal had / v tvojej tvári / blen v duši / strach dusí / Božie mlyny zruší? (c. 20-21).
Дякуючі мотіву ніщіня природы Капралёва вказує на вшыткых тых, котры ся женуть лем за особным благом, причім сі усвідомлюють вшыткы наслїдкы, котры але сперед очей властного сумлїня выганяють і іґнорують.
Стишкы суть написаны в притомнім часї, чім ся підчаркує актуалность і налїгавость, бо то вшытко ся робить праві теперь: stromy zomierajú / role zarastajú / lúky tŕnejú / byliny chorejú / motýle hynú / potoky vysychajú / včely nelietajú / som plačka / ktorej ostré trávy režú chodidlá do krvi (c. 70), zrúbali horu / počuť nárek oblohy / krematórium stromov / smútok malej slzy / túži / tvoriť, milovať, snívať… (c. 66). Дар од Бога є знеужываный, знасилнёваный і ніщеный, жебы ся в ёго попілю і праху вытваряв новый умелый світ перевернутый на голову, в котрім заникать унікатность і індівідуаліта, в котрім суть модлами Зіск і Конзум: (chrámom konzumu / nedeľný hlas kričí / „číslo 44 nech sa dostaví do skladu!“ / zatváram oči dokorán / pri stvorení Boh mená rozdával! (c. 57).
З прічіны того вшыткого тыж заникать основа, есенція чоловіка, ёго споїня з реалнов, нефалшованов і правдивов природов. Тото споїня мать уж як єден з послїднїх, кедь не послїднїй, лем лірічный субєкт. Тітулна Серна в нераю ся не снажить заставити то, што ся теперь дїє, скорше є жалуючім свідком тых удалостей, о котрых бісїдує і інформує. Дасть ся повісти, же субєкт приїмать ролю і статус свідка, котрый є єдночасно заступцём – особов, котра бісїдує за тых, котры не можуть бісїдовати, котры ся не можуть бранити.
Є бісїдуючім о неправости. Серна є описана як позорный індівідуал, думаючій і заєдно способный глубокой рефлексії. Позерать ся на світ очіма чоловіка, котрый є схопный відїти зазракы світа, котры другы не збачать, вказує на дашто, што іншы поважують за каждоденность. Субєкт є схопный ся заставити і глубоко внимати момент – докаже го комплексно перечути, пережывати го, внимать го вшыткыма змыслами і описати як дашто унікатне і неповторне, як малый погыб крыл мотыля, котрый ту раз є і бігом секунды уж не є. Описаны замерзнуты моменты і змысел про детайл собі мож споїти і з авторчинов фотоґрафічнов едукаціёв.
Інтересным мотівом є тыж веце раз спомянута нагота лірічного субєкту. Шматя ці козметіка можуть быти прирівнанём ку неупрімности, поверьхности і закрытости, так само їх мож порозуміти як умелу барьєру вытворену людством, дашто непропустне меджі нами і реалныма зажытками і скушеностями: кедь натреш воргы / малёватком / нїґда не спознаш / пекоту / спрасканого рота / од морозу / од сонця / од соленых клїпаёк / жывота (c. 32). Серна ся зато не скрывать шматём, але праві наспак, вна ся одгалює, жебы вказала на свою одкрытость, упрімность і охоту навертати ся к природї: obujte ma, trávy, rannými rosami / oblečte ma, motýle, lupeňmi kvetov / učešte ma, rieky, tichými vodami / zoberte ma, vtáci, belasými nebami (c. 41), але таксамо зато, жебы знала вшыткыма змысловыма рецепторами включно скоры, што покрывать єк тїло вшытко внимати: ranný kúpeľ tela / roztancuje sneh / nahotou slnko víta / vánok váhavý / mlčky pozdraví nevestu hôr (Капралёва 2018, 27), skrytá v jesennom listí / cíti vôňu dubákov / v lone bozky posledných motýľov / ručia jelene / padajú žalude (c. 35), rozpálená v lesnej kaluži / rozhojdávam hviezdy / krúžia po nahote tela / rozsvietia oči bieleho jeleňa (c. 43).
Позіції і емоціоналне пережываня лірічного субєкта Капралёва ілуструє на протиставлїню міста і природного середовиска. Природны мотівы суть описаны через позітівны слова, в котрых ся підчаркує інтензівне змыслове пережываня і сімбіоза. Єй лірічный субєкт ся в природї чує цалком природно і позітівно, є наповненый радостёв і енерґіёв: vlnenie šťavnatej trávy / ornamenty našich kotrmelcov / jarné bozky modrých kosatcov / vitaj, rozkoš (c. 28), kvapkami zelene liečím oči boľavé (c. 63). З другого боку, віршы споминаючі містьске середовиско суть повны неґатівных емоцій. Капралёва поужывать мотівы тмы, смерти, холоду, самоты, занедбаня ці умелости: hlbočinou noci sa plazí monológ / nezaspať, nezaspať, nezaspať / zimnica neónovej lampy / havranie stromy v parku / mesiac na spovedi pre eutanáziu zeme / zaschnuté zvratky v nemocničnom okne / bolesť, bolesť, bolesť / slzy majú nárok na samotu (c. 55). Лірічный субєкт Серны є в про ню хаотічнім містї (ці меджі людми в общім змыслї) выстрашеный: smutná / bledá / blúdim tmou / s temnotou / bojím sa / záblesku blesku / hromových krížov / čiarových kódov / utopenej búrky (c. 31), mám prsty posplietané v súmraku (c. 41).
Лірічный субєкт Капралёвой собі не давать позор на язык, праві наспак, не тримле ся взаду, але людьску сполочность остро крітізує, много раз і з поужытём експресівных слoв: сьме влада зла / смітя світа / винника не є / ходиме / по спуканій земли / слухаєме / чорных ангелів / падаєме / вылїзаєме / тяжко / як скала із моря (c. 42), оліґархія / смердяча харкля землї / яка то бідна біда / быти паном мертвых душ! / сїйме правду / хоць в слызах / жати будеме / яс хлїба (c. 59). Серна преферує бісїдовати о рїчах наголос, наповно і єднозначно правдиво, затоже фалош, кламаня і заперaня очей перед правдов вытваряють вшытко неґатівне, што ї трапить: людьска правда / то спектрум / з котрого не взыйде світло (c. 31), svoj koberec z osudových nití tkáme / preplietame popletenosť sveta / vzory globalizácie / líce je našou reklamou / rub našou pravdou (c. 71). За тых, што суть найвеце зодповідны, Серна поважує тых, што были пасівны і іґнорантьскы: nie vrah / trápi moju myseľ / globálny pánmoc / lež milóny / zdvorilo sebeckých / ľstivo opatrníckych / zbabelo lenivých k pravde (c. 46-47). Тоты неґатівны властности і річі (або пасівіта і запераня очей) суть проявом моралной крізы сполочности, котрой бочным ефектом є тыж усвідомлёване ніщіня поступно заникаючой природы. І кедь в дакотрых віршах як наприклад люде, свойте ся / сердцём спойте ся / будьте богаты к Богу / худобны к мамону / знати не дайте / кедь помагаєте / долонями дыхайте (c. 43), є людство вызыване к тому, жебы ся змінило, лірічный субєкт мать к тому скорше скептічный постой і думать собі, же уж быв досягнутый пункт, з котрого не є навернутя. Наконець, Серна не жадать од Бога поміч про цїлу сполочность, але лем про себе, жебы могла втечі з того світа: зошмарь крыла, Боже, / вкаж пішник до неба / богатство од слова Бог (c. 52).
Поетічный зборник Даньєлы Капралёвой є прикладом зрїлой творчости з естетічнов сторінков на высокій уровни, і думаме собі, же творїня літературы з подобныма властностями (векша концентрація на естетіку літературного твору, граня ся із языком, із словами, дотримлёваня правил поетікы ці одклонїня ся од стереотіпу жывотом тяжко скушаного русиньского чоловіка) є продуктівным напрямом у розвитку і формованю сучасной русиньской літературной творчости. Єдночасно така література
дале нукать можности на баданя з боку сучасных інтердісціплінарных – може аж екзотічных – приступів, як є енвіронментална крітіка.

1 Літературный конкурз Марії Мальцовской на найлїпшы творы в области поезії, прозы, есеїв і драмы в літературнім русиньскім языку. Близшы інформації мож найти на: http://rusynlit.sk/index.php/category/literaturnyj-konkurz-mm/

2 КАПРАЛЁВА, Д. (2018). Серна в нераю. Пряшів: Обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska, 148 с.

3 Културны тексты суть знаковы сістемы, настрої і сімболы, котры суть схопны розповідати дїю і котры заєдно тварують штруктуру сполочности. Мають културне значіня, но выжадують собі даякый ступінь културных знань на то, же бы їм мож было порозуміти. Суть вытваряны в конкретнім културнім контекстї і ставають ся репрезентами културы і єй кваліт. Културны тексты суть тоты обєкты, акції ці способы справованя ся, котры выказують знакы културного значіня. Напр. фотоґрафія є рісунком, але єдночасно културным текстом, образом з културнов інформаціёв. Веце інформації мож найти в капітолї New Historicism and Cultural Materialism: NAYAR, P. K. (2009). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism, p. 256-257.

4 MAMBROL, N. (2016). Ecocriticism: An Essay, https://literariness.org/2016/11/27/
ecocriticism/, [online 19-10-30]

5 NAYAR, P. K. (2009). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism, s. 297-298.

6 Тамже, s. 332-335.

7 MILL, J. S. (1874). Nature, In: BENNETT, J. (2017) Nature, https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1873b.pdf

8 DARDENNE, E. (2010). From Jeremy Bentham to Peter Singer. In: Revue d’études
benthamiennes 7 [online], 2010, Roč. 4, č. 7, ISSN 1760-7507, https://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/204, [cit. 2010-10-30]

9 GIDDENS, A. (2009). The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity, 256 s.

10 NAYAR, P. K. (2009). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism, s. 302.

11 Тамже, s. 330.

12 Періодікум Interdisciplinary Studies in Literature and Environment мож найти
онлайн на: https://www.asle.org/research-write/isle-journal/, https://academic.oup.
com/isle

13 GLOTFELTY, CH. – FROMM, H., eds. (1996). The Ecocriticism Reader: Landmarks in
Literary Ecology. Athens and London: University of Georgia Press, 415 s.

14 BUELL, L. (1996). The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the
Formation of American Culture. Harvard: Belknap Press, 600 s.

15 NAYAR, P. K. (2009). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism, s. 309-310.

16 DRENGSON, A. Some Thought on the Deep Ecology Movement [online]. [ціт. 19-10-
30] Доступне з: http://www.deepecology.org/deepecology.htm

17 Арне Næss є автором вызначных публікацій як Ecology, community and lifestyle (1989) цi Ecology of wisdom (2008).

18 MAMBROL, N. (2017). Ecofeminism [online] [ціт. 2019-10-30], Доступне із: https://literariness.org/2017/10/09/ecofeminism/

19 NAYAR, P. K. (2009). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism, s. 306-309.

ЛІТЕРАТУРА
КАПРАЛЁВА, Д. (2018). Серна в нераю. Пряшів: Обчаньске здружіня Колысочка – Kolíska, ISBN 978-80-972115-6-1, 148 c.

NAYAR, P. K. (2010). Contemporary Literary and Cultural Theory. From Structuralism to Ecocriticism. India: Pearson Education, ISBN 9788131791820, 333 s.

YOUNG, J. O. (1999). Representation in Literature. In: Literature & Aesthetics 9, 1999, Vol. 9, ISSN 2200-0437, s. 127-143.

Електронічны здрої:
DARDENNE, E. (2010). From Jeremy Bentham to Peter Singer [online]. In: Revue d’études benthamiennes 7 [online], [ціт. 2010-10-30] 2010, roč. 4, č. 7, ISSN 1760-7507, Доступне із: https://journals.openedition.org/etudes-benthamiennes/204

DRENGSON, A. (2019). Some Thought on the Deep Ecology Movement [online] [ціт. 2019-10-30], Доступне із: http://www.deepecology.org/deepecology.htm

MAMBROL, N. (2016а). Ecocriticism: An Essay [online] [ціт. 2010-10-30], Доступне із: https://literariness.org/2016/11/27/ecocriticism/

MAMBROL, N. (2016b). Feminism and Environmental Studies [online]
[ціт. 2019-10-30], Доступне із: https://literariness.org/2016/10/10/
feminism-and-environmental-studies/

MAMBROL, N. (2017). Ecofeminism [online] [ціт. 2019-10-30], Доступне із: https://literariness.org/2017/10/09/ecofeminism/

MILL, J. S. (1874). Nature, In BENNETT, J. (2017) Nature [online] [ціт. 2019-10-30], Доступне із: https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/mill1873b.pdf

Рекомендована література:

BUELL, L. (1996). The Environmental Imagination: Thoreau, Nature Writing, and the Formation of American Culture. Harvard: Belknap Press, ISBN 978-0674258624, 600 s.

GIDDENS, A. (2009). The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity, ISBN 978-0745646930, 256 s.

GLOTFELTY, CH. – FROMM, H., eds. (1996). The Ecocriticism Reader: Landmarks in Literary Ecology. Athens and London: University of Georgia Press, ISBN 978-0820317816, 415 s.

NÆSS, А. (1998). Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press, ISBN 978-0521348737, 223 s.

NÆSS, А. (2010). Ecology of wisdom. Berkeley: Counterpoint, ISBN
978-1582435923, 352 s.

Mgr. Michal Pavlič, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
Ústav rusínskeho jazyka a kultúry

Прот. Мґр. Петро Савчак, ПгД.: Александер Павловіч – Боёвник за духовну ідентіту Карпатьскых Русинів200 років од народжіня „маковiцького соловея‟.)

АЛЕКСАНДЕР ПАВЛОВІЧ – БОЁВНИК ЗА ДУХОВНУ ІДЕНТІТУ КАРПАТЬСКЫХ РУСИНІВ

(200 років од народжіня „маковiцького соловея‟.)

Петро САВЧАК

 

Кедь хочеш скуточні прильнути к народу (=своїм людем), можеш то зробити лем через Боґа, котрый є Творцём і Ґосподарём народа. Кедь не войдеш через тоту брану, потім будеш перескаковати ограду і прийдеш к народу як вовк, а не як пастырь – подля слова Хрістового. Бо народ Божый є Божов нивов, Божым властництвом. Народ то знать, тым познанём і жыє а через тото познаня і оцїнює приятеля і неприятеля,‟[1] – тото суть слова великого сербского народовця і вызначноґо хрістіаньского святого – св. Николая Веліміровіча – єпіскопа жічского, котры подля мого нагляду в повности выстигують і нашого народного будителя Александра Павловіча. Кедь ся будеме снажити посилнёвати і скрашлёвати лем „народне тїло‟, кедь лем тото будеме одївати до красного кроя нашых старых традіцій, кедь лем оно буде оздоблене вшыткым тым красным, што наша народна прошлость мала і кедь лем оно буде смотрити к будучім вызвам, без того, жебы сьме ожывлёвали, пробуджали і старали ся ай о душу народа, може ся стати, же будеме лем при красній, выздобленій макетї. Но кедь ожывиме, повзбудиме і зміцниме душу народа, жебы душа мала дяку жыти, потім легко за собов потягне і народне тїло. Найкрасшый Русин не є тот, котрый стоїть во вітрінї музея, але тот, котрый дыхать, думать і жыє „покойный і богабойный во своїх Карпатах.‟[2] А што было, є і буде душов каждого народа, а передушыткым нас Славян? Є то наша віра, котра Славян а главнї нас – Карпаторусинів формовала; наш візантійско-славяньскый обряд, котрый тоту віру выядрёвав; старе славяньске писмо і язык, котрым ся тота віра звістовала і записовала; календарь в котрім была надчасова віра споєна з нашым поземскым часом; іконоґрафія; архітектура і много, много далшого, што ся в нашых краях „под горами, под лісами‟ заховало од час богабойных князїв Растїслава, Владїміра, Лаборця, Корятовіча і другых, аж до нашых часів. А праві тото вшытко плекала і охранёвала  Церьков, котра была заєдно наднародна і народна, котра учіла любити всяке племя і язык, але при тым была „наша‟ де:

Бородаты попы нашы

По русски дыхают,

знают русскы Отченаши

свой народ кохают.[3]

Тота Церков на роздїл „од той на Западї‟ свої дїти охранёвала, выховлёвала, кормила ай проливала за них свою кров. Не было в нїй міста про інквізіцію ани одпущаня грїхів за пінязї, не было ту клеру, котрый бы ся заобышов без Божого народа, не было ту ани насилности над слободным рїшінём священиків ці ся женити або нї, не было ділемы, ці давати святе Причащеніє під „обоїм‟ способом, так як то встановив Хрістос, або го огранічіти лем про елітну ґрупу посвященых. Праві наспак, і тот найбіднїшый ту нашов своє богатство, найгрішнїшый своє одпущіня без пінязей, найпростїшый найвекшу ученость а найбогатшый скромну простоту. Про нас – Русинів была Церьков іщі овелё веце. Ай кедь як народ сьме не мали свій штат, ані своїх пановників, Церьков ту зогравала свою незаступну роль. Зато Карпаторусины зо своёв Церьковлёв так зросли, же єдно од другого не мож было оддїлити. Народный жывот, жывот каждого села і міста, але і жывот каждого Русина ся рядив церьковным календарём, народный язык быв во великій мірї овпливненый языком церьковным, а церьковне усвідомлїня было спяте з усвідомлїнём і совістёв своїх вірникіх. Зато каждый, хто хотїв нарушити, або собі підманити ідентіту людей під Карпатами, ці управити, або здеформовати ю на „свій‟ образ, в першім рядї сягав, нарушовав, деформовав і подманёвав собі ідентіту ёго Церькви, котра была все – в часах добрых ай злых зо своїм народом. Знали то не лем нашы неприятелї, але і нашы народовцї, прото за тоту духовну ідентіту нашого народа твердо боёвали. А праві єдным з такых боёвників быв ай отець Александер Павловіч, котрый як ученый і світа скушеный чоловік барз добрї знав выходну і западну духовну ідентіту, а може ай зато ся так одгодланї, одважнї і за цїну властных жертв поставив на охрану той першой.

Кедь ся позорнї зачітаме до ёго жывотопису і до ёго творів, такой збачіме, як ся ставляв протів чуджім елментам в духовнім і церьковнім жывотї Славян. Обясню то на прикладї богослужеб, котры ся в западній церькви зачали допроваджати музичныма інштрументами. Выходный візантійско-славяньскый обряд тото нїґда не прияв. На каждій святій Літуґїі священик – в нашім припадї ай Александер Павловіч в єй централній части высловлёвав слова: „Твоя от Твойіх, Тебі пріносяще…‟[4] просто повіджено то значіть, же на Службі Божій Богу приносиме то, чім нас Він сам обдаровав, в першім рядї хлїбом і вином, котре Він зародив; через воду, воск і квіты, котры суть тыж ёго вытвором; аж по жывый людьскый голос, котрый э таксамо Ёго даром чоловіку. Выходна Церьков ся так снажила выядрёвати вдячность за тоты дары а выгнути ся при службі Жывому Богу вшыткому умелому. Найкрасшым і найвзацнїшым інштрументом про нашого Господа є самотный людьскый голос, котрый выядрює тото взнешене, чім є наповнене сердце чоловіка, што є істым способом таксамо выядрене во выходній Літурґїі словами – „Єдинымі усты і єдиным сердцем…[5] славіти і воспівати…‟ Павловіч тото як священик барз добрї знав, зато на єднім боцї крітізовав обычай римской церькви, котру єзуїты протискали і меджі Славян, а на другім боцї выздвиговав стародавну традіцїю Церькви на Выходї. Єднозначнї то описовав і во своїх творах, де ся можеме дочітати же:

„Русь козацка свою Церков

Свой язык любила,

Мертвыма звуками Рима

Польша костел наполнила.

Русь искони молилася

Народа звуками,

Польскый костел Рим одарил

Трубами, бубнами.

В нашей церкви мы нашими

Людми управлялись

А до польскоґо костела

Єзуиты вкрались.

При єзуїтох іщі кус зістанеме. Павловіч в них відїв небезпеченство не лем про свою „Русску церков‟ але і прічіну нещястя Поляків, а таксамо неприятельства меджі славяньскыма народами. А правом! Їх реакчна „римска політіка‟ і страшне гесло –„účel svätí prostriedky“ – суть в історії добрї знамы. Зато і „маковіцкый соловей‟ во своїх творах з  терьпкостёв конштатує:

Єзуитскими мечтами

Польшу Рим питает

А два братнии народы

Мечта розрывает.

Або:

Вот ожесточили Польшу

Отцы єзуиты,

Ты мотыли осквернили

Польской жизни цвиты

Овелё лїпшый погляд не мав ани на підписаня самотной церьковной унії з Римом. Хоць і сам быв членом ґреко-католицького духовенства, в часописї „Слово‟ в року 1862 конштатує, же „угро-русскый люд, коли прінял унію, стратил свою народну слободу, упал до ярма католицізму.‟[6] Ай при публічній оцїнцї своїх церьковных представителїв быв крітічный. В тым істім часописї Слово в року 1871 называть єпископа-мадярона Стефана Панковіча „отвореным непріятельом нашой народности.‟[7] Так істо неґатівный погляд мав к замірам Николая Товта, з котрым ся дістав аж до отвореного конфлікту. Было то через наоко неважну прічіну, конкретно за нарядіня про священство, жебы собі оголили бороды. Тот замір котрый собі клав за цїль веце приближыти містне священство к латиньскому клеру і одлишыти го и по вонкашнїй сторонї од руськых батюшків і другых выходных „схізматикив‟, быв уж выголошеный в часах єпископа Тарковіча. Но тот і так носив бороду, а ані по повторїню того наряджіня в роцї 1862 єпископ Іосиф Ґаґанець ёго выконаня не вымагав.

Но цалком інша ситуація настала почас єпискупской службы Николая Товта. Выядрїнём народа на тот латінізуючій приказ были жартовны стишкы: „а то трудно, а то чудно: полюбити попа – хлопа без бороды.‟ На такый патріотічный настрій духовенство реаґовало овелё серьёзнїше і з помочов Адолфа Добряньского адресовали – „Ответ уґро-русского духовенства Пряшевской епархии своему епископу‟, під котрый ся підписали бородаты і безбородаты священици, а на першім місцї быв підпис Александра Павловіча. Ай кедь сам бороду не носив (мусив ю оголити при наступі на Теолоґічну академію в Тырнаві, хоць до того часу ю гордо носив), принціпіално ся заставав того стародавного знаку мужности і священства. А быв прото охотный жертвовати і свою функцію благочінного (декана). Добовы свідкове твердять, же ся меджі ним і єпископом, котрый Павловіча называв „панславом‟ одограла острїша бісїда, при котрій го єпискуп нутив, жебы собі остриг довгы волосы. Павловіч му одповів, же кедь му в Тырнаві оголили бороду, зохабили му холем довгы волосы, прото они не будуть прекажков в ёго службі; „а кидь ся волосы Єґо Екселенції нелюбят, та най му іх Єґо Екселенція отстриже, бо він сам то незробіт, нашто біскуп лем рукамі замахал.‟[8] Павловіча потім окрем позбавлїня функції довгый час не кликали ани на засїданя консісторії. А быв бы може допав і овелё гірше, кебы єпископ не быв обознамленый, же за нім „цалый Свіднік стоїт.‟[9] В  стишках Павловіча ся ай на тот вопрос заховав ясный погляд:

У славян в чести бороды,

У них виры много,

Ненавидят чуджи моды,

Держатся старого.

В наших церквах с бородами

Малюваны святы,

Прото между Русинами

Попы бородаты.

Отец Александер ся знав не лем поставити і выткнути, але і похвалити, повзбудити а оцїнити, ці уж то быв церьковный годностарь, або державный чіновник. Свідчать о тім многы ёго поезії, котрыма ся обертав к духовеству і к „просвищеным‟ або і к „товарищу поэту.‟ Усвідомлёвав сі, же праві інтеліґенія є гыбнов силов народного духа, а так ся єй пригваряв ай у своїй поезії. Знамы суть в тім контестї ёго стишкы „К вождям народа‟:

За вашим прикладомъ иде тотъ людъ

А подлы приклады ведутъ го въ блудъ.

Тотъ бидный неукій людъ проситъ васъ:

„Вы мудры панове научте насъ!

Дайте му приклад побожности:

Во вири, надіи милости,

жебы сме статочно; мудро жыли,

Розпустовъ, пиянства ся хранили.

В нíй са обертать і к своїм престолным братам словами повзбуджіня:

Ноже-но до дила отцы священицы

Народныи врачи, вожды, началницы! ;

Провадьте русскую дружиноньку милу

на путь святой правды, Господь дастъ вамъ силу.

В іншій поезії їх і упозорнює і просить:

Вы народа наставницы,

отцы первосвященицы,

русску думу думайте,

за горы непозерайте,

одкуда ненависть к Руси,

православных трапитъ, дуситъ.

Но іщі веце настойчівый є, кедь такзваных просвіщеных а інтеліґенцію упозорнює, жебы їм їх ученость не была на гордость, або не зістала без плодів. При їх чітаню мать чоловік чутя, якбы патрили і нашій ґенерації і тій добі, котра жене многых за тітулами і знанями. Зачінать їх словами: „Негордися брате ученый, безплодною наукою‟ а окрім іншого припоминать вшыткым ученым, жебы не забыли на простых робітных людей, котрых рукы їх жывили:

Непрезирай тебя кормящихъ,

Трудолюбивыхъ людей,

Молящихся,работающих,

Рукою, сердцемъ и душей.

.

Братецъ! Коґда ты просвищался,

Тебя кормили ихъ руки,

Ихъ трудомъ, потомъ ты питался,

Ты не принесъ плодъ науки.

На конець каждого фалошного просвіщеного вызывать:

Не гордись ты лжепросвищеный,

Но прилагай къ дилу руки,

Оплодородняй умъ витренный,

Плодомъ полезной науки!

Про Павловіча была наука обовязком, предпокладом ку роботї на благо народа. Такых, котры так не робили поважовав лем за притяж про свій народ, а ёго речі лем за пусты слова. Одказовав їм то нераз твердо, але правдиво, як напр.:

Не мучте насъ филозофы, неробы,

пустословнымъ духомъ вашей утробы;

вира, любовъ и надежда у насъ честь,

наше знамя – православний русский крестъ.

Но вернийме ся од інтеліґенції назад ку душі народа – ёго Церькви. Тота зродила а охороняла про Славян єден дорогоцїнный поклад, котрый быв записаный в єй святых книгах і іконах – ним было славяньске писмо. Александер Павловіч на то нераз упозорнёвав а призвуковав:

Церков велитъ Русинамъ по русскы спивати,

азбукою Господа Бога прославляти.

Чом? Одповідь є проста так з церьковной, як і з народной стороны. Зачнийме тым другым. Каждый язык і писмо в істім слова змыслї суть выядрїнём даного народа, про котрый, або котрым было зоставлене. Так як мають своє писмо Чіняне (Китайцї), Японцї, Жыдове, або стары Сумеры, так го мають і Славяне. Оно є про них найлїпше, найблизше, найхарактернїше а найвеце одповідать їх народным даностям. Не треба ани припоминати, же праві посередництвом свого писма ся Славяне за час Кіріла і Мефодія зачленили меджі выспілы културны народы. Є лем смутне, же праві впливом історічных скуточностей і реакчных поступів наслїдникив Віхінґа і векшыны западного латиньского клеру, было тото писмо з країв Чех, Моравы і Словеньска насилу вытиснуте. Зато мушу з жалём конштатовати, же Чехы, Мораване, Словаци так як і Поляци, Словінцї і Хорваты уж не мають своє властне писмо, але поужывають, чудже – латиньске, котрому одповідать ёго назва „латинка.‟ Остатнї славяньскы народы, котры собі заховали поводну Кіріло-мефодійску віру і обряд, собі через тоту віру і обряд утримали і своє славяньске писмо, котре є прямым покрачованём того, што меджі Славян святы віро- звістователї принесли. Є аж іронічне, же Словакія, котра мать в штатнім знаку кіріло-мефодьскый двойкрест, пише латиньскым писмом, рахує арабскыма чіслами а притім кірілику, або азбуку поважує за дашто чудже. Праві проти такому змышляню о. Павловіч твердо боёвав і вытыкав таксамо перебераня чуджіх несловяньскых слов. Знамы суть ёго стишкы „Васіль роду изминіл, русскый букварь оскверніл‟ в котрых описує терпкый приклад єдного ученца, котрый забыв свій родный „Отче наш‟ а притім:

Ученым себя считал,

Русскую реч портить стал,

Чужие слова собрал,

Букварь теми забабрал.

Ёму давать одпоручаня:

Знаєшъ ты, Василий брат,

Что русский язык богат:

Не требует чужих слов,

От иноплемеников.

А вшыткым ёму подобным дає выстрагу, жебы ся поучіли з ёго неславного конця:

Отец букварь в руки взял,

Бросил в землю приплювал.

Да, изменника проклял:

-О, Василий, ты пропал!

Подьме ся на тот проблем посмотрити і з духовного аспекту. Написали ся уж о тім цїлы статї, доконця і книгы, но я, жебы єм ся довго не розписовав, уведу бодай лем цітат нового славяньского Златоустого – владыку Николая Велиміровіча, котрый на увод свого слова о кірілицї гварить: „Святе є то, што святы люде вытворили а кірілику вытворили святы братя Кіріл і Мефодій.‟[10] Далше тыж конштатує, же: „хоць даколи вшыткы Славяне поужывали кірілику, Римска церьков, через довгый і кроваваый бой нанутила латинку покатоличтеным славянам, жебы їх веце одлучіла од православных.‟[11] Смутнї додавать, же то, што не зробили ани комуністы в Росії, роблять дакотры панове, доконця ай попи – т.є. пишуть і выдавають книжкы латинков. А одшмарити кірілику (або азбуку) значіть одлучіти ся од ушыткого нашого писомництва і уразити святых славяньскых апостолов Кіріла і Мефодія. Прото, як додавать  – „кедь сме учены, будьме ай розумны.‟[12] Я зо своёй стороны выужыю таксамо можность і хочу попросити началства в нашых містах і селах, няй зроблять вшытко про то, жебы ся „священая азбука‟ з нашых країв не вытратила а няй назвы тых міст і сел будутть на їх зачатку і концю ай в нашім славяньскім писмі. Таксамо прошу вшыткых духовных нашых міст і сел реґіону, жебы ся з нашых церьквей тот язык, в котрім служыв отець Александер Павловіч а писмо, котре так обгаёвав, нїґда не вытратило. Дало бы ся іщі велё писати о Павловічовім бою протів вшеліякым новотам в духовнім жывотї карпатьскых Русинів. Ёго здравый духовный конзерватівізм є выядреный конштатованём:

Бо славянске племя старе,

Мы вси старовирци,

Не змадярчат нас Мадяре,

Не знимчат нас Нимци.

або новорочным желанём:

Старой правди будьме вирны,

И в том новом годи,

Православность задержуйме,

В нашем русском роди.

Но він ся не обмеджовав лем на оборону дачого старобылого, протів новотам. Кедь маме говорити о Павловічови як о духовнім боёвникови, є потребне підкреслити, же быв веце боёвником „за‟ як боёвніком „протів.‟ Барз добрї познав слова псалму: „уклонися од зла и сотвори благо[13] а так подля тых слов ся нелем одвертав од вшыткого, што бы могло шкодити нашій духовній ідентітї, але заєдно робьв вшытко то добре і красне, што тоту ідентіту підпоровало. Як духовный мав на то скуточнї много можностей. Суть знамы многы доїмавы приклады ёго соціалной і духовной службы, котру робив меджі своїма віруючіма. Дакотры описує І. Шлепецькый во своїй статї – „А. І. Павловіч – по трудом и воспомінаніям,‟ де окрем іншого уваджать і епізоду, як му з далекого Руська од незнамого дарцю принесли дарунок – дві іконы і книжку з венованём: „Тоту книгу з уцтов посылам тому священикови, котрый так любить свій народ.‟

Слызы ся тиснуть до очей ай при споминанях пряшівского священика Варфоломея Шашу – котрый сповідав єдного умираючого. Тот ся му на смертелній постели здовірив зо своїм зармутком, же не стиг зготовити труну про свого добродителя. На удивленый вопрос о якій трунї говорить, му дотычный чоловік выбісїдовав, же быв одхованцём Павловіча, котрый го ай послав выучіти ся тесарьскому ремеслу. Кедь уж сам зарабляв, хотїв ай він сам холем даякы грошы веновати своёму священикови за превказану старостливость, поміч і любов; но Павловіч ся од того катеґорічно одказав, а лем жартовнї додав: „Кедь умру, так ты мі труну зробиш.‟ А благодарный одхованець іщі на смертелній постели чувствовав обовязок ку „пан-отцёви свидницькому.‟

Педаґоґічній дїятельности ся не буду веновати, прото, же є то тема на самостатну штудію або і книжку. Но холем єдно мушу підкреслити. Вшытка дїятельность Павловіча была фурт споєна і з духовным жывотом, так як духовный жывот не быв одорваный од особного і родинного жывота о. Павловіча і ёго віруючіх. Выняток не творили ани політічны погляды, але і ту Павловіч знав, де є чому місце. Знав, же церьков є святым містом на молитву, де:

…людїе часто ходятъ

І Богу ся щиро молят,

Там побожно спиваюът,

Богу себе вручаютъ.[14]

О остатнїх темах – народных, културных, політічных і практічных, од котрых ся Церьков не діштанцовала, кедьже скуточнї жыла зо своїм народом, ся бісїдовало аж за дверями церькви в тзв. церьковній огородї. Зато ай сам Павловіч на слова вшеліякых донашачів „же в церькви бунтує людей‟ спокійно одповів, же він  в церькви учіть віруючіх „как Богу угодить‟ а в церьковной огородї „как по человічески жить.‟ Было бы потребне спомянути ай ёго бой проти пиянству, довгам і народностній незнашанливости, але і ёго бої за выхову і освіту дїтей і молодежі, за технічный проґрес, гіґіену, моралны властности і за розвой духовных годнот. Поужывав при тім благе слово, але і тверду реч, фіґлї і выстрагы, упозорнїня і варованя. Дакотры недугы нашого народа выкреслив аж з драстічнов годновірностёв, жебы перед нима вываровав остатнїх. За вшыткы приклады холем тот найзнамішый:

Піячка баба,

Брытша якъ жаба,

Такы як жаберины,

Єй с пыска слины.

Інтересный бы быв погляд на жыдівскый, ці іншы вопросы, на котры в нашій статї не є простор. Но треба конштатовати холем то, же о. Александер Павловіч вшытку свою роботу звязовав з Церьквов і духовным жывотом, так як быв з нима споєный цалый ёго жывот. Уж при высвячіню приобіцяв, же буде такым священиком як ёго отець, котрого ай кедь не міг сам ходити, віруючі приносили самы на руках, жебы быв на Службі Божій. Выповнив і обіцяня мамцї, же буде вірным своёму народу.

За час своёй душпастырьской роботы похрестив 1356 людей, повінчав 279 парів і похоронив 1086 віруючіх (ціфры суть подля зазнамів в матриках, но правдоподобнї будуть в скуточности векшы). При тім вшыткім ся снажив, жебы Русины зістали самы собов і были притім фурт з Богом, котрый є Створителём вшыткых людей і народів. Не любив клерікалне повышенецтво,  а образ доброго духовного і ёго одношіня ку віруючім є тыж барз гардо описаный в ёго творчости. Думам собі, же дакотры ёго стишкы з тов тематіков бы мали быти повинным штудійным матеріалом на богословскых факултах.

А што додати на конець? Може лем то, якый быв „націоналізм‟ або выстижнїше повіджено „родолюбіє‟ отця Александра Павловіча. Ёго народовецьтво:

…было рамом, в котрім є ікона Хрістова,

было домом, в котрім є Хрістос домашнїй,

было школов, в котрій є Хрістос учітелём,

было Церьквов, в котрій є Хрістос первосвящеником,

было боём, в котрім є Хрістос велителём,

было утерпінём, в котрім Хрістос терпить

через невлнных дїтей і бідняків,

было піснёв, котров ся імя Хрістово ославлює,

было радостёв, в котрій ся ангелы і люде радують,

было то тов снїгобілов передманжельсков чістотов

нашых „русскых дівіц‟ а ангельсков вірностёв в манжелстві,

было щастём, кедь є щастный народ, а нещастём, кедь він терпить,

было то ёго присловечне: „Розвівайся пріносі плод, любі Бога і свой народ.‟

 

ЛІТЕРАТУРА

ДУХНОВИЧ, А. (1847) Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад. стр. 98. Галичанин, книга I., 1863

КАЛИНЯК, Й. (2002) Памятный день Алехандра Павловіча. Пряшів. ISBN 80-88769-38-8.

ЛИТУРГИА ИЖЕ ВЬ СВЯТЫХ ОТЦА НАШЕГО ИОАННА ЗЛАТОУСТАГО. Львов. 1899.

ПАВЛОВИЧ, А. (1955) По трудам и воспоминаниам in Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев.

ПСАЛТИРЬ. Львов. 1901.

ПАВЛОВІЧ, Р. (2010) Ґрекокатолицькый священицькый род Павловічовых із Шарішского Чорного (1693-1900). Пряшів. ISBN 978-80-89441-08-2.

SEJKOVÁ, Z. – KUDLOVÁ, E. (1999) Alexander Pavlovič (1819 – 1900!) Výberová bibliografia. Svidník. ISBN 80-85147-28-9.

Slovo: Ľviv, 1871. No. 13.

ШЛЕПЕЦКИЙ, А. (1982) Олександр Павлович. Братислава.

ВЛАДЫКА НИКОЛАЙ. Српска душа. Нови Сад, стр. 84. ISBN 86-83887-20-0.

ЗУБРИЦКИЙ, Д. (1925) Александер Павлович. Ужгород.

 

[1] ВЛАДЫКА НИКОЛАЙ. Српска душа. Нови Сад. Стр. 84. ISBN 86-83887-20-0.

[2] ДУХНОВИЧ, А., 1847. Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад, стр. 98.

[3] ДИДИЦКИЙ, 1863. Галичанин, книга I., выпуск ІІІ – ІV. Стр. 38 – 39.

[4] Литургиа иже вь святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Львов. 1899, str. 32.

[5] Литургиа иже вь святых отца нашего Иоанна Златоустаго. Львов. 1899, str. 36.

[6] Слово, Львів 1862. Нo. 72

[7] Слово, Львів 1871. Нo. 13.

[8] Павлович, А. (1955) По трудам и воспоминаниам. Іn: Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев, стр. 483.

[9] Павлович, А. (1955) По трудам и воспоминаниам. Іn: Алехандер Павлович. Избранные произведениа. Пряшев, стр. 483.

[10] Не лубите света ни што э у свету. Васкрс 2019, str. 268.

[11] Не лубите света ни лутоэ у свету. Васкрс 2019, str. 268.

[12] Не лубите света ни лутоэ у свету. Васкрс 2019, str. 269.

[13] Псалтирь, Во Львови 1901, str. 40

[14] ДУХНОВИЧ, А. (1847) Книжица читалная для начинающих.  Будин Ґрад. Стр. 42.

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.: K poetike próz Maroša Krajňáka

K poetike próz Maroša Krajňaka 

Slovenská literatúra pred rokom 1989 bola prevažne rurálna a hoci sa v nej objavoval aj topos malo- či veľkomesta (predovšetkým v medzivojnovom období), tento často nadobúdal negatívne konotácie (napríklad v próze slovenského naturizmu). V ponovembrovej próze sa, iste aj vďaka zmeneným podmienkam (otvorenosti hraníc, globalizácii, urbánnemu rozvoju atď.), stvárňuje cudzina i domov, dedina a mesto, centrum aj periféria, a to bez ich jednoznačnej hodnotovej stratifikácie. Dôležitou témou sa stáva (západoslovenský či východoslovenský) región, naznačený tiež prostredníctvom postáv (pars pro toto Rómov v prózach Víťa Staviarskeho), no neraz vyjadrený i svojským jazykom (v danej súvislosti pripomínam aspoň tvorbu Štefana Moravčíka, Milky Zimkovej či Václava Pankovčína). Priestor východného Slovenska je pomerne ľahko dešifrovateľný v textoch viacerých prozaikov – Milana Zelinku, Jána Pataráka, Stanislava Rakúsa, Petra Karpinského či Maroša Krajňaka. Práve „východokarpatský hraničný areál“ (Passia, 2009), rozpriestranený na východe Slovenska i v Podkarpatskej Rusi, sa môže stať „jednou z textovo preukazných stredoeurópskych priestorových metafor, ktorá sa vyznačuje vlastnými, charakteristickými kulisami, vlastnou databázou charakteristických motívov a sujetových riešení.“ (Passia, 2012, s. 204). Východokarpatský areál je v tvorbe Maroša Krajňaka, predovšetkým v jeho voľnej trilógii Carpathia (2011),  Entropia (2012) a Informácia (2013),[1] spojený s lemkovskou či rusínskou problematikou, no takisto s ďalšími s ňou súvisiacimi motívmi (identity, jazyka, minulosti a i.). Tieto autor modeluje s produktívnou dištanciou i blízkosťou človeka, ktorý z daného prostredia pochádza, ale zároveň sa od neho (časovo aj priestorovo) vzdialil.0

O rusínskej problematike sa Krajňak v jednom z rozhovorov vyjadril takto: „Stále tu prebieha postupné vyľudňovanie. Okrem dávno vyľudnenej poľskej časti sa to teraz postupne deje aj na Slovensku. V regióne dlhodobo prebieha aj veľmi silná asimilácia. No a tieto dva trendy spôsobia to, že rusínske etnikum minimálne na území Slovenska a Poľska už zrejme v tomto storočí zanikne úplne.“ (Krajňak – Uličianska, 2012, s. 4).[2] Metaforickou odpoveďou autora na otázku o vývine v danom prostredí je teda aj nepoužitie slova Rusín v jeho texte (bližšie tamže). Azda preto je identita a integrita človeka, cesta k nej, respektíve jej hľadanie (a prípadné nenachádzanie), jednou z kľúčových tém v Krajňakovej tvorbe, akokoľvek skepticky je tu človek zobrazovaný.[3]

Carpathia

Už názov Krajňakovho debutu Carpathia vypovedá o dôležitosti priestoru, ktorý je tu modelovaný prostredníctvom abstraktných, stalkerovských zón: Zóna 0 predstavuje poľskú časť karpatského regiónu, Zóny 1, 2, 3 východ Slovenska a Zóna X Zakarpatskú Ukrajinu. I keď sú tieto oblasti rozdelené aj podľa toho, či sa v nich (ešte) používa rusínsky jazyk, presné určenie jednotlivých miest nie je podstatné, relevantný je fakt, že sujet je lokalizovaný do karpatského priestoru, obývaného aj Rusínmi. Na jednej strane možno v debute pozorovať autobiografické či empirické prvky, nepriamu spojitosť s autorovým rodiskom (Krajňak vyrastal vo Vyšnej Jedľovej), na strane druhej autor kreuje alegorický, miestami až surreálny text s odkazmi na arteficiálnu realitu. V Carpathii je tak viditeľný intermediálny presah k filmu Tarkovského Stalker  (nakrúteného podľa predlohy bratov Strugackovcov): „Som ako skutočný Stalker, ktorý sa po dlhom čase vrátil zo Zóny, a teraz nastupujúcim spánkom pretínam predchádzajúce vnímanie, aby sa takto do mňa dostal už dávno mŕtvy Tarkovskij. On mi s mojím predošlým dovolením skopíruje všetky závity a získané obrazy potom po zostrihaní prenesie na svoj nový film.“ (Krajňak, 2011, s. 98). V debute sú výrazné tiež odkazy na výtvarníkov z daného priestoru či na ich diela (Andy Warhol či Dezider Milly), založené na reálnych faktoch, kombinovaných s fikciou: „Warhol zrazu s určitosťou cíti, že prichádza hrozba. Je už niekde nablízku a vie, že sa jej nemôže vyhnúť. Keď sa za dva dni naozaj zjaví z rúk Valerie Solanas, bude sa Warhol vracať sem. Po tom, čo ho zasiahne guľka, sa mu v bezvedomí – ako potvrdenie jeho schopnosti ovládať všetko – zjaví dlhý obraz akoby na mieste kráčajúcich hovoriacich mladých mužov a zároveň aj ich cinkanie.“ (tamže, s. 66 – 67).

Krajňak teda prepája reálne a snové, no tiež všeobecné a konkrétne – napríklad pri modelovaní priestoru sa v debute okrem reálnej toponymie (Humenné, Michalovce, Užhorod, Bratislava, Giraltovce, New York a i.) objavuje Helenina dedina (pravdepodobne Vyšná Jedľová), Zvláštne mesto (v ktorom možno ľahko identifikovať Svidník) či alegorické Zóny. Aj keď sa v literárnovednej reflexii[4] uvažovalo o debute i ako o cestopise či regionalistickej próze, „Krajňakov text sa nedá začleniť do istého útvaru priamo, ale možno konštatovať, že cestopisy rozširuje mierou podobnosti a príbuznosti s nimi, ale v žánrovom posune. (…) Priestor v texte má jednoznačne svoj prototyp v mimoliterárnej skutočnosti, ale je zároveň všeobecným symbolom jeho existencie ako takej. Priestor je tu predovšetkým kultúrnym fenoménom, miesto je nositeľom kultúrnych významov.“ (Markovič, 2013, s. 42). Podobne autor kreuje aj personálnu tému – reálne osoby (pars pro toto profesor Mikuláš Mušinka, ale tiež nemecký generál Gotthard Heinrici) sa tu striedajú s metaforicky alebo synekdochicky nazvanými postavami (Pop, Diabol atď.), prípadne autor využíva len vlastné meno či prezývku (Helena, narátorova stará matka, jeho priateľ Keso, Andrij P., Vorža, Ďuri a i.). Od konkrétnych problémov rusínskeho etnika sa tak autor posúva k univerzálnym otázkam dobra a zla, ktoré sa v dejinách variujú a opakujú.

Protagonista a zároveň rozprávač debutu sa vracia z mesta do svojho rodiska a putuje po Karpatoch, aby získal genealogické fakty pre zákazníkov. Je tak konfrontovaný s minulosťou, ktorú už ako dieťa spoznal nielen prostredníctvom nájdených zbraní a predmetov, ale tiež tragických, takmer hororových príbehov od rôznych ľudí. Text tak pôsobí, napriek časovému odstupu (o Zónach protagonista rozpráva aj na Ventúrskej pri pive) a protagonistovi, ktorý osobne vojnu nezažil, ako vyrovnávanie sa s hrôzami a krutosťou, s vždy pôsobiacim zlom. V debute sa v danom smere prelínajú nielen odlišné priestory, ale aj rozličné temporálne roviny, retrospektívy strieda anticipácia budúcich udalostí, no takisto sa narátor „prevteľuje“ do iných postáv[5]: „V texte sa často používa slovo prevteľovanie – inkarnácia a spätný proces ,deinkarnácia´ (s. 28), čo je spôsob existencie rozprávača: premieňať sa na postavy, nielen o nich referovať. To prináša vyššiu mieru hodnovernosti postáv a rozprávania ako celku. Narátor sa mení aj na tie osoby, na ktoré si len spomenie, virtuálne je ktoroukoľvek postavou, stáva sa ňou. Práve v nich, v ich pamäti a sprostredkovane v pozorujúcom narátorovi, sa ukrýva genius loci, práve preto je motivácia podložená aj bolestnou a rôznorodou skúsenosťou.“ (Markovič, 2013, s. 43).

 

Entropia

Druhá Krajňakova kniha opäť tematizuje dejiny etnika a miesta, tentoraz cez haličskú dedinu Kurdybanivka, ktorá tu zastupuje hrôzy vojny a nenávisť medzi národmi a v súčasnosti je „prototypom prázdnej dediny bez ľudí (…) Kurdybanivka je mŕtva, sú v nej mŕtve domy, ruiny chrámu a školy, neobrobené záhrady a spustnuté sady. Žili tu Poliaci, Ukrajinci, Židia a ich miešanci vo všetkých kombináciách, ale všetci sú preč.“ (Krajňak, 2012, s. 120). V knihe je synekdochicky prezentovaný aj Prešov, „mesto s Neptúnom“ (Krajňak, 2012, s. 136), v ktorom sa pohybuje Pepo, pomyselný kat z Caraffovho súdu. Znovu sú tu stvárnené problémy 20. storočia s presahom k univerzálnemu zlu,[6] vyjadrené entropicky (nesporiadane, neurčito), až po hranicu zrozumiteľnosti, a to aj prostredníctvom takmer surrealistických vízií. Entropia je však prekonávaná narativitou (rozprávanie, usporiadanie textu takpovediac vnáša poriadok do chaosu vonkajšieho sveta), je personálnou metaforou; podobne Krajňak využíva z teoretickej fyziky či iných vied pojem singularity, algoritmu, genómu a podobne (bližšie Markovič, 2014, s. 41).

V druhej Krajňakovej knihe je v porovnaní s debutom posilnená symbolická rovina, pribúdajú tu neurčité, ambivalentné postavy, prízraky, duchovia. Pepo je tak v úvode prózy prezentovaný nie ako konkrétna osoba, ale ako množstvo ľudí, do ktorých sa prevteľuje, človek vo všeobecnosti, ktorý sa v podstate nevyvíja: „Pepo je preto prítomný v každom človeku a v každom z nich aj zostane. Prebudení ľudia budú ráno konať tak ako doteraz. Rovnaké nekonečné zacyklené chyby, rovnaký progres, rovnaký úpadok, žiaden nečakaný vývoj, každý nevedomo pokračuje vo svojom obvyklom správaní. Ráno sa nič nezmení. Pepov nočný smiech je tu od začiatku.“ (Krajňak, 2012, s. 18). Buko a Forel sú alegorické, hlavné, neoddeliteľné postavy,[7] ktoré putujú krajinou a prenasledujú Pepa, rušiaceho (iste nie náhodou) reč karpatských Lemkov a túžiaceho vytvoriť nový jazyk. Potrestať ho totiž môžu len oni: „Pepo bol a možno ešte stále je katom, preto môže znova niekoho popraviť. Vy sa však báť nemusíte, pretože ste čistí a on trestá iba odsúdených, ktorých mu niekto neznámy určí. Pred vami bude iba utekať. Moje poznanie hovorí o tom, že Pepo sa dokáže v jedinom okamihu zjaviť na niekoľkých miestach naraz. Tam vykoná popravu a potom sa znova vráti do tela, ktoré žije v tomto meste.“ (tamže, s. 15). V Entropii sa tak prelína svet živých a mŕtvych (duchov), postavy zomierajú a znovu ožívajú. V Kurdybanivke žije Pepova žena, no Pepo nie je len predstaviteľom zla, pretože počas vojny zachránil život mladej lekárke. V texte vystupuje tiež pomerne veľa epizodických postáv predstavujúcich isté skupiny či typy (učni, učnice, chlapi, predavačky a i.), nájdeme tu symbolické postavy (spomenutý Pepo, Buko či Forel), ale opäť aj konkrétne historické osobnosti (pars pro toto generál Karol Świerczewski).

Symboly, sakrálne, ale tiež animálne a vegetatívne, sú pre čitateľa ťažko dešifrovateľné, autor sa pohybuje na hranice reality a sna, empírie a fikcie, často mýtizuje či ritualizuje každodenné činnosti (chôdza či beh aj ako putovanie bez cieľa) a isté predmety (napr. sekeru). L. Szentesiová upozorňuje v týchto súvislostiach aj na ornamentalizmus či „ekvilibristický balans na hrane sna, halucinácie a nadreality“ (Szentesiová, 2013, s. 50). Vety sú (nielen tu) často príliš košaté, významy zahalené, „prírodný vitalizmus“ (tamže) sa odráža aj v lyrických obrazoch typu: „Buko a Forel bežia po prašnej poľnej kľukatej ceste, ktorá leží na žltozelenej tráve slnkom vypálenej lúky. Tá cesta je chrbtom hada a jeho hlava už vstúpila do krovia, ktoré je prvou líniou lesa. Had požiera všetky plody a drobné živočíchy, keď ich do svojho dlhého zamaskovaného tela nasáva lenivým vťahovaním. Má dosah na celý les a oblohu nad ním, preto môže zachytiť aj letiacich vtákov. Roztvorí papuľu, ticho a pomaly sa nadýchne, zachytí tak čo najväčší objem všetkého, potom papuľu zavrie.“ (Krajňak, 2012, s. 27). Hoci je komunikatívnosť (nielen tejto Krajňakovej) prózy sťažená aj spomínanou obraznosťou, možno v nej interpretovať viaceré biblické alúzie a takisto animálne motívy či symboly. V predošlej citácii lesná cesta pripomína svojou kľukatosťou hada, no ten tiež evokuje „jeden z aspektov smrti – pohltenie“ (Kramárová, 2014, s. 101) či v neposlednom rade biblické pokušenie. Podobne sieť bocianov sa dá vysvetliť v súvislosti s tkaním textu a vytváraním kultúrnej pamäte, „tvorenia narácie, ale aj pridávania ďalšej hodnoty priestoru, dejinám a spoločenstvu ich nesamozrejmým videním.“ (Markovič, 2014, s. 40), ale bociany sú späté i so vznikom života, t. j. opozíciou smrti, ktorú v próze predstavujú okrem hada aj psy. Symbolika v Krajňakovej próze nie je jednoduchá, napríklad animálne motívy (srny, havranov či líšky) možno interpretovať i na pozadí filmu Larsa von Triera Antichrist, nie náhodou odkazujúceho v záverečných titulkoch na Tarkovského.

Podobne ambivalentný motív krvi (spojený so životom i smrťou) sa v závere Entropie symbolicky prepojí s eucharistiou – Pepove keksy sa spoja s vínom a červeným vývarom zo sekery. Hoci koniec prózy vysvetľuje P. Markovič aj v intenciách rozprávkového motívu varenia z ničoho (obdobne žánrovo chápe tiež iniciačný proces protagonistov a antropomorfizáciu – pozri tamže), finále sa dá vnímať i ako obrodzujúci, očistný proces. Eucharistiu totiž konzumujú učni, konkretizovaní v texte ako pudové, jednoduché bytosti, predstavujúci ľudskú masu, „nízke“ – daným aktom teda dôjde k ich povýšeniu (prostredníctvom singularity). V závere sa mení tiež Pepo, spojený v texte so zlom (motív kata), a to na dieťa, zastupujúce nevinnosť: „Počas predchádzajúceho prerodu sa zmenil aj Pepov tieň a je z neho znova človek. Je to malý Pepo, možno šesťročný chlapec, stojí na moste a s ním sa tu objavuje aj jeho matka a otec. (…) Usmiata matka a usmiaty otec pokojne kráčajú za ním. Pepo nechtiac vyplaší bielu mačku, ktorá striehla pod stromom. Tá sa vyľaká, potom sa po hnedej kôre kmeňa rýchlo vyškriabe do mohutnej zelenej koruny, nad ktorou je belasá obloha.“ (Krajňak, 2012, s 143 – 144). Pozitívne konotácie záveru potvrdzuje aj biela farba mačky či belasosť oblohy, respektíve pohyb nahor, vertikalita priestoru. Nemožno si tiež nevšimnúť cyklickosť,[8] ktorú naznačuje opakujúci sa motív bielej mačky, spojený v úvode s Pepovým smiechom a osudovosťou, ale tiež s jej útekom, vtedy však nie do výšky…

Aj v tejto próze možno identifikovať odkazy na výtvarné umenie, i keď najmä prostredníctvom špecifickej farebnosti: „Entropiu charakterizuje množstvo lyrizovaných obrazov a dôraz na zmyslovú percepciu. Krajňakova próza je farebná a jeho krajiny majú svoj predobraz v abstraktnom, impresionistickom i expresionistickom výtvarnom umení (…). Príroda je spojená s čistotou, návrat k prirodzenosti je zároveň návratom k ľudskosti – Buko a Forel v tejto intencii pripomínajú protagonistov naturizmu a ich konanie je determinované vonkajšou silou“ (Souček, 2013, s. 42).

Informácia

Ak v debute Carpathia bola dominantnou kategória priestoru, stávajúca sa  pozadím pre putovanie Buka a Forela v druhej knihe, v Informácii ide najmä o vývin postáv – dvojice charakterovo odlišných priateľov Vaxa a Fedyho. Tieto pozorujeme od dospievania po starobu, spätú symbolicky s pustovníckym životom. Napriek tomu, že literárnovedná percepcia tejto Krajňakovej knihy je kritickejšia ako pri hodnotení predošlých dvoch častí „trilógie“,[9] nazdávam sa, že isté „zjednodušenia“ či stereotypy súvisia práve s vývojom postáv a preexponované alkoholické či sexuálne scény sú podmienené ich búrlivým obdobím, mladosťou (takisto ako inde súvisia s vykreslením učňov). Navyše, Krajňak narúša stereotypy v modelovaní študentského života napríklad intermediálnym odkazom na film Larsa von Triera Idioterne,[10] podľa ktorého sa postavy „rozhodli predstierať skupinu excentrických buzerantov“ (Krajňak, 2013, s. 23), hrať „akési alternatívne absurdné divadlo“ (tamže), a to aj s nečakanými dôsledkami. Podobne ako v predchádzajúcich častiach „trilógie“ aj v Informácii (a v korporátnom svete) pretrváva, ba graduje zlo, o ktorom píše Fedy vo svojom Hymnuse na kokotizmus: „Vy jediní chápete, že hnusná vojna je vlastne permanentný proces, spoločné blaho je utópia najslabších, ušla vám kariéra táborových dozorcov, podlých gardistov a arizátorov, nič to, aj napriek tomu ste dôležitá kasta a raz sa v vás stanú Vladári. Patríte medzi najsilnejších, ste takí, čo sa s inými srdečne zvítajú alebo rozlúčia francúzskym bozkom, vtedy im jazykom nepozorovane ukradnete zlaté zuby. Podstatou každej doby je fakt, že je vždy zlá, vy máte šťastie, ste z princípu jej vyvolené svine a presne tak vás to najviac baví. Zlo sa rýchlo vyvíja, je prudko progresívne,“ (tamže, s. 100).

Rusínska oblasť je v próze Informácia prezentovaná ako Florinská monarchia, ktorú rozprávač opisuje tak, aby sme v nej dokázali identifikovať spomínaný východokarpatský hraničný areál a jeho zóny: „Florinská monarchia, krajina internacionálne prehustená vojnovými hrobmi a malými dedinami, už sa tu takmer neoplatí žiť, územie držia pokope iba zvyšky nostalgie, roky je rozdelené medzi tri štáty, šancu úplného zrušenia hraníc a nového zjednotenia si neželá nikto. Ľudia Florinskej monarchie sú obdarení najvyššou schopnosťou improvizácie, preto od začiatku využívajú jej roztrieštenosť na obživu, vytvorili nenápadný, no mohutný priemysel pašeráctva všemožného tovaru, romantického prevádzačstva koní, ale aj dobytka, keď temným lesom hnali kravy, ovce a kozy alebo keď ešte v temnejších kufroch osobných áut prevážali vo vreciach ukryté malé svine alebo sliepky, dnes lacné zvieratá vystriedali zdevastovaní utečenci z Ázie a z Afriky.“ (tamže, s. 12).[11] V takejto krajine „sa dá žiť iba obstarožný magický realizmus, všetko mu podlieha, pokusy vymaniť sa z neho sa vždy končia fatálnym nezdarom, každá začatá skutočnosť má v sebe niečo nezvyčajné.“ (tamže, s. 11). Postavy aj preto unikajú z Florinskej monarchie do (veľko)mesta či do cudziny, ale ani Nemecko či Amerika nenaplní ich očakávania o lepšom živote. V Informácii tak nenadobúda pozitívne konotácie ani východný, ani západný svet, minulé ani prítomné, prírodné ani civilizačné – dobro a zlo sa i v tomto texte opäť prelína, respektíve prevažuje skôr skeptická vízia sveta než objavovanie jeho pozitív. Príznačný v danom smere je záver knihy, v ktorom Vaxo a Fedy nachádzajú florinský poklad, „ten sem počas vojny ukryl Vaxov strýko Michal[12] s druhmi, teraz sa vrece roztrhlo, otvorilo, Fedy a Vaxo všetko mlčky sledujú, dolu kopcom sa kotúľajú odhalené zlaté predmety.“ (tamže, s. 120). Ak liturgické predmety v poklade zastupovali aj tradíciu a hodnoty, práve finálny obraz naznačuje nemožnosť obnovenia minulosti a teda i zachovania etnika – východisko, ktoré Krajňak načrtol už vo svojom debute.

Je tak trochu paradoxné, že kritika oceňovala najmä Krajňakov debut, v ktorom zároveň nachádzala viaceré formálne nedostatky – oproti tomu jazykovo „čistejšia“ Informácia „je miernym zostupom v rámci Karpatskej trilógie.“ (Markovič,  2014a, s. 114). Akoby sa v aj v literárnovednej reflexii viac prihliadalo na polytematickosť či významovú neurčitosť textu než na prácu jazykom, akoby vedcov viac zaujala téma východokarpatského regiónu než jej spracovanie. Osobne nepozorujem klesajúcu ani stúpajúcu tendenciu v Krajňakovej tvorbe, skôr v nej nachádzam podobné poetologické postupy, ktoré sa pokúsim pomenovať v poslednom segmente tejto štúdie.

Záverom

Pre všetky časti Krajňakovej voľnej trilógie je charakteristické prelínanie rôznych temporálnych rovín, ktoré súvisí jednak s typom narátora, schopného prevteľovať sa do viacerých ľudí či postáv, vyskytujúcich sa na viacerých miestach naraz; jednak je podmienené tematickými návratmi do nedávnej minulosti (druhej svetovej vojny). S uvedeným je spojené tiež striedanie reality a ireality, halucinačných vízií a reálnych faktov, surrealistických a realistických postupov. Prózy M. Krajňaka nemožno zaradiť do istého smeru ani žánru – autor využíva prvky magického realizmu, naturalizmu aj impresionizmu, obdobne sa dá uvažovať o nejednoznačnosti žánrov (románu či novely, rozprávky, mýtu,  moritátov, cestopisu, hororu, sci-fi, iniciačnej prózy, výchovného románu a i.). Hoci si v Krajňakovej tvorbe nemožno nevšimnúť špecifický priestor, modelovanie východokarpatského regiónu sa postupne mení: v debute Carpathia je región, respektíve postupný zánik jeho obyvateľov a ich reči, takpovediac cieľom narácie, v druhej knihe, Entropia, je už len akýmsi pozadím pre putovanie Buka a Forela, a v Informácii sa stáva menej podstatný ako vývin protagonistov Vaxa a Fedyho. Problémy (aj etnickej) identity, multietnicity, kultúrnej pamäte však presakujú do všetkých Krajňakových diel.

V Krajňakových prózach takmer absentuje príbeh, dôležitejšie ako dej sú sujetové vzťahy medzi postavami a kreovanie etických či metafyzických problémov (viny, trestu, zla, manipulácie, moci a i.). Ide o polytematické texty založené na často voľných asociáciách, v ktorých sa vonkajšia skutočnosť odráža v myslení a prežívaní postáv. Autor strieda nielen snový a „skutočný“ čas či priestor, ale stvárňuje tiež konkrétne historické osobnosti a naopak, metaforické, neurčité postavy. Komunikatívnosť Krajňakových próz sťažuje bohatá symbolika (biblické, animálne či predmetné motívy), no takisto rozvinutá, synestetická obraznosť či perifrastické opisy. Frekventované trópy svedčia o lyrizácii výrazu, substitučné „hovorenie“ a ozvláštňovanie aj triviálnych skutočností vedie k zahmlievaniu či rozširovaniu významov, čo však nehodnotím kriticky, skôr vnímam ako výzvu pre viaceré možné čitateľské konkretizácie. V Krajňakovej tvorbe sa nachádza tiež množstvo intermediálnych súvislostí – či už priznaných odkazov na filmy, výtvarné diela a literárne texty, alebo nepriamych alúzií (hoci v podobe obrazov alebo farieb – pars pro toto synestetické tvarovanie motívov môže evokovať impresionistickú maľbu).

V každej časti trilógie sa vyskytuje motív cesty, putovania, ktoré nesúvisí s presne určeným cieľom (ani vtedy, keď postavy odchádzajú do istého, vymedzeného mesta), ale je späté s hľadaním a (ne)objavovaním vlastnej identity či integrity, s otázkami osobnej či historickej pamäte. Pohyb postáv je ambivalentný – beh môže posúvať postavu vpred, ale takisto sa dá vnímať ako útek (z miesta, krajiny, od iných). Krajňakove prózy aj vďaka svojej ambivalentnosti predstavujú v súčasnej slovenskej literatúre naliehavé výpovede o zbabelosti, násilí, krutosti či iných negatívnych javoch, ktoré sa v dejinách opakujú bez výraznejšieho posunutia jedincov – azda preto sú cestou k nášmu rozmýšľaniu a ďalším otázkam.

LITERATÚRA

BARBORÍK, V. (2014). Poznámky k súčasnej próze: súvislosti a tri knihy Maroša Krajňaka. In: Romboid, roč. 49, ISSN 0231-6714, č. 5 – 6, s. 55 – 63.

BENIKOVSKÝ, M. (2015). Funkcia transcendentných motívov v tvorbe Maroša Krajňaka. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III, Prešov, 13. – 14. novembra 2014. Prešov: Filozofická fakulta Prešovej univerzity v Prešove, ISBN 978-80-555-1401-7, 561 s., s. 358 – 371.

KOPČA, M. (2012). Rusínsky príbeh. In: Knižná revue, roč. 22, ISSN 1210-1982, č. 5, s. 4.

KRAJŇAK, M. (2011). Carpathia. Bratislava: Trio Publishing, s. r. o., ISBN 978-80-89552-06-1, 120 s.

KRAJŇAK, M. (2012). Entropia. Bratislava: Trio Publishing, s. r. o., ISBN 978-80-89552-39-9, 144 s.

KRAJŇAK, M. (2013). Informácia. Bratislava: Trio Publishing, s. r. o., ISBN 978-80-89552-92-4, 120 s.

KRAJŇAK, M. – ULIČIANSKA, Z. (2012). Rusíni v tomto storočí zaniknú. In: SME, roč. 20, ISSN 1335-4418, č. 104, s. 4.

KRAMÁROVÁ, M. (2014). Entropia – náhoda ľudskej existencie? In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 II, Prešov, 13. – 14. novembra 2013. Prešov: Filozofická fakulta Prešovej univerzity v Prešove, ISBN 978-80-555-1106-1, 322 s., s. 95 – 103.

MARKOVIČ, P. (2013). Maroš Krajňak: CARPATHIA. In: TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2011 v odbornej reflexii). Prešov: FACE, ISBN 978-80-971271-3-8, 176 s., s. 42 – 47.

MARKOVIČ, P. (2014). Maroš Krajňak: ENTROPIA. In: TOP 5 (slovenská literárna a výtvarná scéna 2012 v odbornej reflexii). Prešov: FACE, ISBN 978-80-971271-9-0, 148 s., s. 40 – 45.

MARKOVIČ, P. (2014a). Variácie a posuny v Karpatskej trilógii. In: Romboid, roč. 49, ISSN 0231-6714, č. 5 – 6, s. 112 – 114.

PASSIA, R. (2009). Vstupné poznámky k východokarpatskému hraničnému areálu. In: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 III, Prešov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovej univerzity v Prešove, ISBN 978-80-8068-974-2, 419 s., s. 42 – 49.

PASSIA, R. (2012). Cudzinec na hranici (východné Karpaty ako ideologický priestor v stredoeurópskych literatúrach 20. storočia). In: Slovenská literatúra, roč. 59, ISSN 0037 – 6973, č. 3, s. 204 – 216.

PASSIA, R. (2012). Problémy a kontexty jedného debutu. In: Romboid, roč. 47, ISSN 0231-6714, č. 5 – 6, s. 120 – 123.

SOUČEK, J. (2013). Farebná próza. In: RAK, roč. 18, ISSN 1335-1702, č. 10, s. 42 – 43.

SZENTESIOVÁ, L. (2013). Za hranicou genia loci. In: Pravda, roč. 23, ISSN 1335-4050, č. 155, s. 30.

prof. PhDr. Marta Součková, PhD.

 

[1] Všetky tri knihy sa dostali do finále Anasoft litera. Nateraz poslednou, štvrtou Krajňakovou prózou je novela Pogodowitz (2016), ktorá však nebude v danej štúdii predmetom môjho skúmania aj vzhľadom na posun od karpatskej tematiky k „veľkému“ svetu.

[2] Podobne vníma asimiláciu Rusínov protagonista Krajňakovho debutu Carpathia „ako tragický, ale zrejme neodvratný proces“ (Kopča, 2012, s. 4).

[3] Jedna z postáv Entropie, Pepo, pri testovaní v skupine vždy prvá stlačí vypínač, čo vysvetľuje takto: „Povedal, že pozná zákonitosti zlyhania iných. Vie, že zbabelosť je súčasťou človeka, ktorý v závislosti od daných alebo situačných okolností nedokáže alebo nechce rozpoznať a posúdiť možný prínos vyspelejšieho konania. Vie, že najúčinnejšou cestou k zisku môže byť sila, lož a zneužitie dôvery v kombinácii s rôznym stupňom inteligencie a rýchlosti. (…) Vždy niekto stlačí vypínač, vždy niekto zlyhá, povedal ešte vtedy Pepo a náhle zmizol.“ (Krajňak, 2012, s. 16 – 17).

[4] Obdobne kritika označuje Krajňakove prózy ako novely, ale tiež romány – napríklad pre L. Szentesiovú je Entropia „snový, meditatívny román o nedopovedanej minulosti mýtického sveta na rozhraní dvoch kultúr.“ (Szentesiová, 2013, s. 30). R. Passia zase v súvislosti s Krajňakovým debutom uvažuje o „dôležitej úlohe žánru moritátu, hrôzostrašnej ľudovej historky. Krajňakove moritáty však nie sú zasadené do dávnej minulosti, čerpajú z 2. sv. vojny, následných etnických deportácií a politického rozdelenia Rusínov.“ (Passia, 2012, s. 121).

[5] Postavy sa však môžu prevteľovať i do zvierat, stromov či rastlín: „Všetko im zoberú a naženú ich späť do lesa, aby sa po krátkom behu prevtelili do srniek a srncov, a tak sa dostali na slovenskú stranu.“ (Krajňak, 2011, s. 92) alebo: „(…) živočíchy v blízkom lese sa prevteľujú do stromov a naopak.“ (Krajňak, 2013, s. 118).

[6] Aj v tejto knihe sa asociatívne prepájajú realistické opisy so surrealistickými víziami, skutočnosť dňa a noci, vedomia a nevedomia: „Dedinu pred rokmi oslobodila Červená armáda a na tomto malom priestore padlo tritisíc jej bojovníkov, ich telá sa tu nachádzajú dodnes. Mnohé sú prikryté nánosom hliny, ktorá sa po explózii nepriateľských striel dostala vysoko do vzduchu a potom padla späť na zem. (…) Každý z dedinčanov preto vlastní niekoľko sovietskych heliem. Sú to už iba veľké polovajcovité hrdzavé plechovky, z ktorých vytrhali výstelky. Ležia na dvoroch a domáci do nich dávajú potravu pre sliepky a ďalšie chované zvieratá. (…) Dedinský H. vychádza von. Je rozzúrený z odhalenia a rýchlo smeruje k svojmu domu, kde žije sám. Na dvore bľačia hladné mladé barany, preto sa rozzúri ešte viac. Berie do rúk lopatu a všetky zvieratá ňou zabije. Kope do hrdzavých sovietskych heliem, z ktorých predtým žrali, potom nad ich mŕtvymi telami chvíľu žalostne plače a dokonáva tak vlastné poznanie celej dostupnej dimenzie karpatského šialenstva a sentimentu.“ (Krajňak, 2012, s. 28 – 29). V citácii možno pozorovať aj znižovanie vysokých tematických hodnôt a naopak – helmy, spojené s vojnou (bolesťou, utrpením) slúžia ako nádoby pre potravu; H. sa bojí odhalenia (intímne časti má vraj popísané fixkou) a zabíjaním zvierat sa vracia k vojnovému šialenstvu.

[7] Kritika uvažuje o týchto postavách rôzne, vníma ich ako „jednu ústrednú postavu nominálne rozčlenenú na dve časti“ (Markovič, 2014, s. 42); M. Benikovský interpretuje aj ich mená: „Buko je pomenovanie odvodené od stromu, buka, ktorý je dominantne zastúpený vo východokarpatských lesoch. Meno Forel sa skladá z dvoch častí: z anglického for (predložky pre) a hebrejského pomenovania Boha – Elohim, (…) Spojením týchto dvoch postáv do jednej dostaneme postavu gréckeho boha Pana alebo rímskeho Fauna, boha lesov. Forel je takisto v ukrajinčine pomenovaním pre pstruha“ (Benikovský, 2015, s. 364).

[8] Cyklickosť, hoci v podobe striedania dňa a noci, svetla a tmy, ročných období, no tiež života a smrti, je charakteristická pre mýty – v tomto smere možno uvažovať aj o mýtizácii v Krajňakovej tvorbe, respektíve využívaní viacerých archetypov.

[9] Napríklad V. Barborík konštatuje: „Čo bolo v debute objavné, je v tretej knihe už iba bizarné. Táto zmena je najzrejmejšia v poňatí krajiny. Už nie je samozrejmým východiskom rozprávania, ale skanzenom, atrakciou pre turistov. (…) Príznak zmúdrenia? Skôr mudrovanie, veď výsledky rozprávačovho nadhľadu nad sebou i nad svetom, o ktorom rozpráva, nie sú veľmi prekvapivé. Potvrdzuje známe, variuje niekoľko už akceptovaných spoločenských i literárnych klišé (Američania sú obézni, v internátoch sa pije a súloží a neinak to je aj v nemilosrdne vykorisťujúcom a zároveň infantilnom svete biznisu – a po prebudení nasleduje chandra, weltschmerz či svetabôľ…).“ (Barborík, 2014, s. 62). Dané „klišé“ však možno vnímať aj v intenciách naturalistického zobrazenia internátneho života, ako motivované štatútom mladých, ešte naivných postáv – napokon, podobne sú všeobecne známe obrazy nevybuchnutých mín podmienené vojnovou tematikou, aké objavujeme i v Krajňakovom debute.

[10] Na inom mieste sa takto sémanticky rozširuje prírodný motív alúziou na film Larsa von Triera Nostalgia.

[11] Ide pravdepodobne o odkaz na reálny historický pokus Rusínov/Lemkov o vytvorenie rusínskej republiky vo Florynke v roku 1918.

[12] Z textu nie je jasné, ako Michal zomrel, čo bol sen a čo skutočnosť, no aj prostredníctvom jeho smrti sa tu kreuje problém viny a zla.

Mgr. Michal Pavlič, PhD.: Potenciálna národná identita založená na rodinnom princípe v krátkej próze Márie Maľcovskej Мамінка

V zbierke Русиньскы арабескы[1] sa nachádza poviedka Маминка určená detskému príjemcovi, avšak vnímavý dospelý čitateľ v ňom dokáže nájsť autorkin postoj voči problematike rusínskej národnej identity. Mária Maľcovská na niekoľkých stranách zachytáva skúsenosť malého Janča, ktorý je nedobrovoľne odtrhnutý od svojej mamy a je spolu s inými deťmi vezený autobusom do adoptívnych rodín v Čechách. Chlapec pochádza z mnohopočetnej rusínskej rodiny (dedina Lipovec, severovýchod Slovenska), ktorú sa snaží uživiť len matka (otec v texte nie je vôbec spomenutý). Tá sa ho vzdala kvôli ťažko udržateľnej ekonomickej situácii rodiny, dúfajúc, že syn zažije lepší osud: Мати зістала дома з братиками і сестрами. Янча віз автобус до Чех. Там ся му дадуть добрі наїсти, шумно облечуть. Янчо буде паном.(Маминка, cit. s. 6). Po príchode do Prahy si deti rozdelia dospelí a Jančo sa tak dostáva do opatery bezdetného českého páru. Manželia Slušní sa o Janča po materiálnej stránke starajú veľmi dobre, starý znosený sveter sa nahradí novým oblečením, bosé nohy dostanú topánky, rodičia mu kupujú hračky, od ich známych dostáva sladkosti. Bude to ale stačiť na to, aby chlapec zabudol na svoju pôvodnú rodinu a prijal náhradnú?

Autorka sa sústreďuje na psychické prežívanie malého dieťaťa, ktoré je oddelené od doteraz jediného známeho sveta rodiny a rodnej dediny. Odlúčenie a skúsenosti v rodine Slušných pôsobia na detský charakter traumaticky. Jančo smúti najmä za matkou, ktorá je centrálnou postavou príznačnou pre tvorbu Márie Maľcovskej, a porovnáva obe matky. Biologická matka je opisovaná v predstavách, ku ktorým sa chlapec utieka počas traumatických zážitkov: Стояла там маленька, зогнута аж до самой землі.“ a „Зась ся му мигла перед очіма ёго дорога мамка, яка мала все красно звязане волося до контяти і прикрыте чорнов хустков. Jeho mama predstavuje ideál dobroty, pracovitosti a starostlivosti, je ochotná sa vzdať svojho dieťaťa, aby mu zabezpečila lepší osud. Je jedinečná a nenahraditeľná: Тоты очі! Такы очі має лем єдна жена на світі! (Маминка, s. 8). Na druhej strane pani Slušná v texte s Jančom nekomunikuje a pri starostlivosti o adoptívneho syna je neprítomná, výchovnú funkciu preberá manžel. Oproti rusínskej matke je česká „maminka“ zachytená pri odchode z divadla, smejúc sa v spoločnosti iných pánov, Jančo má z nej hrôzu: Янчові ся виділо, же має на голові солому, а з рота єй іде червеный поломінь. (Маминка, cit. s. 7).

Pán Slušný si myslí, že Jančovi nič nemôže chýbať, no ten je zanedbávaný po citovej stránke. Hoci by sa mal chlapec stať v novej rodine „mestským pánom“, vyžaduje sa od neho poslušnosť a jeho potreby sa ignorujú. Jančo je po dlhej ceste a nákupoch hladný, pýta si (po rusínsky) jesť, pán Slušný ho ale ignoruje alebo mu nerozumie, a šteklí chlapca, až kým neomdlieva. Po odmietnutí počešteného mena stíha Janča trest, je odvedený na noc do studenej komory (a nie po prvý raz, čomu nasvedčuje posteľ, ktorú Jančo nahmatal naspamäť), v jeho nočných morách sa odráža strach a odpor voči adoptívnym rodičom. Jančovo postavenie v opatere manželov vidno najmä v replike pána Slušného: Но, пойдь, Гонзічку, пойдь, панічка буде міт з тебе радост. Пахолатко гезкі воблікнем… То буде гезкей даречек к нарозенінам. Таковей гезкей пейсек з черніма очіма… (Маминка, cit. s. 6). Jančo je darčekom k manželkiným narodeninám, prirovnávaný k domácemu maznáčikovi, ktorý je zadovážený z rozmaru a možno ho ukazovať ako trofej na obdiv svojim známym počas prechádzok, než ako živá osoba s citmi a potrebami, ktoré je potrebné rešpektovať a napĺňať.

Jančo nepozná mestské prostredie a ľudí okolo neho, novú situáciu vníma so strachom a nedôverou. Pri prvom kontakte s adoptívnym rodičom sa chlapec stretáva s češtinou, ktorá je pre neho cudzím jazykom: Як се йменуєш? – опросив ся го. Янчо не розумів. (Маминка, cit. s. 6). Pán Slušný s chlapcom komunikuje len českým jazykom, ten ho však neovláda na aktívnej úrovni, čo mu spôsobuje problémy aj pri napĺňaní základných biologických potrieb: Быв дуже голоден, але не одважыв ся просити, бо ани не знав як.“ (Маминка, cit. s. 6). Nevlastný otec tiež vyslovuje údiv nad chlapcovým pôvodom, ktoré nechce akceptovať, ale už pri prvom kontakte mení Jančovo meno na český variant. Цо пак є то за ймено Янчо? Будеш Гонзік, ано? (Маминка, cit. s. 6). Od Janča vyžaduje, aby komunikoval s ním aj druhými ľuďmi len v češtine a prijal nové meno, to by však znamenalo, že by časom zabudol na svoj rusínsky pôvod doteraz udržiavaný najmä rodným jazykom a rodinou. Jančo sa tak v tejto scéne po prvýkrát v živote stretáva s asimiláciou, ktorá je hrozbou pre jeho potenciálnu a vznikajúcu národnú identitu, ktorá by sa v bezpečí rodného prostredia v budúcnosti sformovala.

V texte sa načrtol problém asimilácie, ktorá je nedobrovoľná a vynútená zvonka, jej zamýšľaným dlhodobým cieľom je prijatie českého mena, jazyka a v konečnom dôsledku aj českej identity, ktorá by nahradila jeho pôvodnú. Jančova národná identita sa nachádza v difúzii, chlapec sa nad ňou ešte nezamýšľal, ani neprijal žiadne záväzky. Po príchode do Čiech a vplyvom straty istôt rodiny sa problém ohrozenej identity dostáva do vedomia, Jančo si spomína na svoju matku, porovnáva a hodnotí.

Aj keď sa protagonistova národná identita nenachádza v stave aktívneho uvedomovania a prežívania, identitu nútenú skrz zmenené meno a cudzí jazyk odmieta. Jančo sa nesnaží naučiť hovoriť po česky, ale naopak, vzdoruje a nechce ním komunikovať: Ма вшехно, єном млувіт неумі. Толік се с нім натрапім, а он єном: Не хочу, не хочу.“ Відь, Гонзічку? (Маминка, cit. s. 7). Jančo sa asimilácii aktívne bráni, novú českú identitu neprijíma, na zmenené meno nereaguje a stavia sa k nemu s odporom: Я ниякый не Гонзічек! Я – Янчо. Так ня клічте! (Маминка, cit. s. 7). Chlapec o svojej národnej identite možno aktívne neuvažuje, ale prijíma k svojmu pôvodu určitý záväzok, z ktorého neupúšťa ani pod tlakom okolností či získaním materiálneho bohatstva, a skôr sa ešte vplyvom negatívnych skúseností posilňuje. Jeho identita je pevne zviazaná s príslušnosťou k biologickej matke a cez ňu k rodnej dedine. Tým môžeme hovoriť o vytvárajúcej sa identite lokálneho a rodinného charakteru, ktorá je neuvedomovaná. Jeho potenciálna rusínska národná identita je ohrozená inojazyčným prostredím, zmenou mena a vynucovaním si používania českého jazyka. Negatívne skúsenosti kulminujú a Jančo podobne ako aj ďalšie charaktery Márie Maľcovskej v sebe nachádza vnútornú silu a odhodlanie, aby vyriešil neznesiteľnú situáciu. V nasledujúcej scéne Jančo uteká od rodiny Slušných a presúva sa z veľkomesta na dedinu, zo studenej dlažby či podlahy na voňavú trávu a do lesa, jeho myšlienky a vnímanie sa uvoľňujú, cíti sa ľahšie.

V krátkom príbehu sa téma národnej identity zdanlivo nenachádza, po bližšom pohľade však v texte možno identifikovať dvojice dedina – mesto, rodisko – cudzina. Rodná dedina je spájaná s pozitívnymi zážitkami a spomienkami, idealizovaná rodinnými hodnotami lásky, starostlivosti a dobra, mesto je opisované tvrdou dlažbou, chladom a vynucovaním si poslušnosti. V Česku Jančo obýva „zlatú klietku“, ktorú dostáva za poslušnosť, no v opačnom prípade ho stíha trest. V texte sa nachádza tiež téma asimilačných procesov zvonka, s ktorými má skúsenosť detský jedinec. Jeho morálku a duchovné hodnoty nie je možné potlačiť alebo podplatiť materiálnym bohatstvom. V závere príbehu Jančo prijíma pevné rozhodnutie: Він твердо вірив, же нихто го не принутить веце одыйти выдты, знав, же нихто ся не буде над ним збытковати. (Маминка, cit. s. 8), čím jeho charakter vykonáva funkciu morálneho príkladu pre čitateľa.

[1] МАЛЬЦОВСКА, М. 2002. Русиньскы арабескы. Пряшів: Русиньска оброда, ІSBN 978-80-88769-42-6, 100 s.

Mgr. Michal Pavlič, PhD.: Formovanie svetonázoru detského čitateľa poéziou Štefana Suchého

Súčasná rusínska literatúra verne odráža spoločensko-kultúrne podmienky a históriu národného obrodenia Rusínov vo výbere tém ako aj myšlienok, ktoré sa v nej nachádzajú. Rusínski autori využívajú formatívnu funkciu literatúry na to, aby apelovali na čitateľa skrz viac či menej priame narážky na národnú identitu, rusínsky jazyk či gréckokatolícke vierovyznanie. Národná identita je leit motívom, ktorý možno nájsť takmer u každého rusínskeho autora, a texty určené detskému čitateľovi nie sú výnimkou.

Rusínski autori si uvedomujú problematický stav rusínskeho školstva, v ktorom funguje na plnej úrovni len vysokoškolské štúdium, stredné školy absentujú úplne a počet základných škôl s vyučovacím jazykom rusínskym je na neuspokojivej úrovni. V tomto smere pozitívne hodnotíme večerné školy rusínskeho jazyka, ktoré organizuje Ľuba Kráľová, avšak ani tie nedokážu plne nahradiť výchovno-vzdelávaciu funkciu rozvinutého a štátom podporovaného školstva. Najmladšia generácia Rusínov je ohrozená asimilačnými vplyvmi, rodičia so svojimi potomkami často komunikujú v slovenčine, preto ich deti ovládajú rusínsky jazyk neraz len na pasívnej úrovni. Najmladšej generácii Rusínov tak chýbajú znalosti o vlastnom národe. V slovenských školách sa učia slovenský jazyk, literatúru a históriu, na druhej strane však nepoznajú dostatočne jazyk, literatúru a históriu Rusínov.

Veľká časť autorov súčasnej rusínskej literatúry po roku 1989 na Slovensku venujú svoj čas aj písaniu literatúry pre deti a mládež. V nej popri typických témach prírody, prostredia dediny a hry do svojich textov prinášajú aj prvky, ktoré by mohli pomôcť vo formovaní národnej identity mladého čitateľa. Spomedzi autorov publikujúcich básnické zbierky určené deťom spomenieme autorov Ľudmilu Šandalovú, Mikuláša Kseňáka, Helenu Gicovú-Micovčinovú, Melániu Hermanovú, Petra Jalča a Ivetu Melničákovú. Próza je zastúpená v menšom počte Máriou Maľcovskou (Приповідкова лучка (1995) a ďalšie krátke texty), Melániou Hermanovou a Michalom Hirjakom zozbieranými textami rusínskych rozprávok „In the Seventy-Seventh Kingdom“ : Carpatho-Rusyn Folktales / „В сїмдесятій семій країнні: Карпаторусиньскы приповідкы (2015), ktoré vyšli v dvojjazyčnej verzii. Juraj Charitun vydal zozbieraný folklór z okolia už neexistujúcich rusínskych dedín, ktoré boli vysťahované z dôvodu výstavby vodnej nádrže Stariná v knihe Дякую, мамко! (2017), ktorá obsahuje rusínske piesne, uspávanky, slovné hry a hádanky.

Výnimkou nie je ani Štefan Suchý, ktorého bohatá básnická tvorba obsahuje aj publikácie pre školopovinných čitateľov Азбукарня (2004), Слон на кычарї: Стишкова книжка про русиньскы дїтиска (2007) a Азбукова мама (2008). Už na začiatku zbierky básní Слон на кычарї natrafíme na Suchého predhovor, v ktorom vyjadruje svoj autorský zámer: Ай в тiм, наприклад, бы сьме лїпше спохопили родну материньску реч, жебы сьме на своє руснацтво были надуманы і жебы сьме ся перестали писати раз за Словаків, раз за Чехів, словом за такых чуджінцїв, міджі котрыма са праві находжаме. (cit. s. 2). V tomto citáte autor mladému čitateľovi objasňuje situáciu Rusínov, ktorí sú národnostnou menšinou žijúcou spoločne s inými národmi na jednom štátotvornom území. Suchý v ňom priamo deklamuje potrebu dôkladnejšej znalosti materinského jazyka Rusínov, ktorú spája s národnou identitou a príslušnosťou. K príslušníkom iných národov sa vyjadruje ako ku cudzincom, Rusínov od nich jednoznačne oddeľuje. Suchý si tiež uvedomuje charakteristickú odlišnosť rusínskeho jazyka od slovenského a v úvode komentuje pohyblivý prízvuk, ktorý nemusí byť plne zvládnutý rusínskymi deťmi vychovávanými v slovenských školách. Keďže ráta s tým, že rusínska poézia pre deti znie aj na recitátorských súťažiach, v slovách svojich básní preto označuje miesta, kde sa nachádza prízvuk.

V jeho zbierkach básní možno nájsť témy, ktoré sú typické pre literatúru deti a mládež, akými je škola, dedinská príroda, detská hra, verše so zvieratami, úcta k rodičom a láska k Bohu. Prevažná väčšina veršov sa snaží pomocou pozitívnych príkladov a svojou výchovnou funkciou vplývať na detského čitateľa, čím by podporil vývin jeho charakteru a morálky vo všeobecnosti. V zbierkach sa však nachádza aj časť veršov, ktoré sa snažia priamo pôsobiť na vývin národnej identity najmladšej generácie Rusínov.

Zbierku Слон на кычарї otvára báseň s národno-obrodzovacím charakterom Я – малá Русинка (s. 4). Lyrický subjekt otvára báseň týmito veršami:Я – малá Русинка / з бескíдьского краю / свою отцёвщіну / барз любити знаю.“ V prvej strofe básne lyrický subjekt otvorene deklamuje svoju rusínsku národnú identitu označením sa za Rusínku, zároveň konkretizuje svoj pôvod „z beskydského kraja“, ktorý ako svoje rodisko miluje. Lyrický subjekt disponuje plne dosiahnutou národnou identitou, uvedomuje si význam národného jazyka, ktorý je potrebné ovládať a používať: Я русиньске слово / хочу ся учіти, / із отцём і мамов / ним ай говорити. V texte básne sa nachádza aj odkaz na činnosť Alexandra Duchnoviča a jeho význam pre národné obrodenie („А тримлю ся слова / Духновічовóго / якый про Русинів / дав духа нового.). Lyrický subjekt berie Alexandra Duchnoviča a jeho slová za vzor, ktorý chce nasledovať. V závere básne lyrický subjekt rusínskeho dieťaťa sám apeluje na matku, aby mu kúpila knihu písanú v azbuke (zároveň je to odkaz na Duchnovičovu báseň Мамко, мамко, куп ми книжку), pretože vie, že vďaka rodičovskému rusínskemu slovu dosiahne vzdelanie. Suchý v tejto básni prezentuje idealizovaný lyrický subjekt dieťaťa, ktoré prežíva a navonok prejavuje svoju národnú identitu. Pre čitateľa slúži ako príklad a vzor, ktorý by mal dosiahnuť.

V abecednom cykle básne Злата áзбука (s. 17–20). Štefan Suchý prezentuje jednotlivé písmená azbuky v krátkych básňach, ktorých motívom je slovo na dané písmeno. V textoch básní sa nachádzajú rusínske reálie ako pohorie Beskýd a rusínsky erb: Бескіде наш бережистый / у ербі із медвідём / буйны співы не згорять ті / бо суть хрещены огнём“. V básni A je motívom azbuka, lyrický subjekt adresuje deťom posolstvo, ktoré hovorí o význame a hodnote grafického systému azbuky, a nabáda ich k tomu, aby ju ovládali.

Báseň Сіяч (s. 26) opisuje obraz poľnohospodára obrábajúceho svoje pole, v texte je identifikovaný na základe rusínskej národnosti a lokalizácii v prírode Beskýd. Autor v básni zdôrazňuje chudobu rusínskeho kraja (Сію тя, зеренце, / про жывых пожыву, / хоць іщі сам не знам, / якы будуть жнива.), na ktorú priletevší vták reaguje snahou presvedčiť Rusína k tomu, aby šiel do inej, ale bohatšej oblasti:Охáб ты нефайну / землю на Бескідї, / ту ся з своёв файтов / найдеш лем у бідї. Rusínsky roľník túto výzvu jednoznačne odmieta, svoje pole a zem reprezentujúce aj jeho vzťah k národnej identite nechce opustiť. Na poli ostáva, lyrický subjekt opisuje jeho tvrdú prácu, ktorej budúcu úrodu nepozná, spolieha sa však na pomoc Boha. Suchý v tomto texte komentuje ťažké podmienky Rusínov žijúcich v chudobnejšej prírode Karpát, na základe roľníka vytvára pozitívny príklad, ktorý je potrebné nasledovať. Roľník s absolútnou istotou prehlasuje: Непланно бы было / ай в хмарах лїтати, – / хто ся де народив, / там мусить ай сяти.

Štefan Suchý ľahko pochopiteľným a prístupným spôsobom čitateľovi približuje tiež problém straty rodného jazyka a asimilácie Rusínov. V básni Руснáк і граблї (s. 58) opisuje mladého Rusína Andreja, ktorý istú dobu žil v Čechách a po čase sa vracia späť do svojej rodnej rusínskej dediny Ubli. Syn však v komunikácii s matkou používa „makarónsky“ jazyk, češtinu (v básni je transliterovaná do azbuky) spolu s niektorými rusínskymi slovami. Tým autor poukazuje na asimilačný vplyv inojazyčného prostredia, v ktorom Rusíni nepoužívajú svoj materinský jazyk: Бо кідь прийду до Дєчіна, / на языку мам чещіну, / у Тренчінї – словенчіну. Na jeho reč matka reaguje s nepochopením a nesúhlasom, rozsah straty rodného jazyka je zvýraznený tým, že syn už nepozná ani základné slová: „Граблї… Цо то слобо значі? / Ать се гласіт у мнє рачі!.

Suchý rieši situáciu komickým spôsobom, Andrej stúpi na hrable, ktoré ho odmenia úderom po čele a v tomto momente Andrej reaguje rusínskymi slovami: Ах, господь бы тя закляв! Што то граблї, я не знав (…) о рік веру ся до Ублї й по челі ня тріснуть граблї. Aj keď sa Andrej nachádzal v cudzom kraji, kde rusínsky jazyk vôbec nepoužíval a pri návrate ním nedokázal vedome rozprávať, po údere hrabľami reaguje emocionálne čistou rusínčinou. Ukazuje sa, že materinský jazyk (a s ním spojená národná identita), ktorý sa človek naučí ako prvý jazyk vo svojom živote, je v človeku stále ukrytý a nie je možné ho úplne zabudnúť. K Andrejovi prehovára lyrický subjekt slovami: Же єсь Руснак, ты не тай, / і щі таке памятай. / Кідь рот тримле розум в чести, / тот го пне ку высокости, / так кладеш ты на трон маму / й даваш силу свому роду. Týmito slovami sa snaží pôsobiť aj na čitateľa, ktorý by nemal tajiť svoj rusínsky pôvod, práve naopak, mal by ho prežívať a hrdo nosiť, mal by mať v úcte svoju matku a prostredníctvom toho aj svoj národ. V poslednej strofe sa nachádza priamy odkaz pre mladých Rusínov: „A вы , хлопцї з Розток, з Ублї, не давайте світу покій, найдьте усе в мысли місце ай про материне словце., čím sa neodlúčiteľne priamo prepája jazyk, národná identita a rodinný pôvod.

Aj keď literatúra pre deti a mládež Štefana Suchého formuje osobnosť detského čitateľa k prijatiu všeobecných ľudských morálnych zásad, k láske k rodine, živej aj neživej prírode, svoje texty používa aj ako médium, skrz ktoré je možné komunikovať s potenciálnou a formujúcou sa národnou identitou príjemcu. Lyrický subjekt básní priamo oslovuje svojho príjemcu a radí mu. V Suchého textoch sa nachádzajú básne s explicitne vyjadrenou národnou identitou, vystupujú v nich rusínske postavy hlásiace sa k svojej národnosti, prejavujúce lásku k svojmu rodu a uvedomujúce si význam existencie a pretrvania národného jazyka.

 

Mgr. Michal Pavlič, PhD.: Súčasná rusínska literatúra na Slovensku po roku 1989

Karpatorusínska literatúra je v súčasnosti pomerne neznámym územím nielen pre západných neslovanských literárnych vedcov, ale aj vedcov slovanských literatúr. Komplikovaná a nejednoduchá história karpatských Rusínov dospela v 20. storočí až do momentu, kedy označenie Rusín bolo vďaka konečnému riešeniu jazykovej a národnostnej otázky Rusínov vyriešené zákazom rusínskej národnosti a presadzovaním ukrajinskej. Situácia Rusínov počas komunistického režimu nevyzerala vôbec sľubne, no s príchodom nečakaných udalostí v roku 1989 sa presadili národné práva predtým utláčanej etnickej skupiny. Po páde komunizmu sa Rusíni vrátili späť na kultúrnu mapu a teda aj do širšieho povedomia literárnych vedcov, jazykovedcov, etnografov či historikov.

Pri štúdiu karpatorusínskej literatúry môže však nejeden literárny vedec natrafiť na problém. Karpatskí Rusíni sú národom, ktorého identita je formovaná rôznymi hranicami (jazykové, etnickolingvistické, náboženské i politické) a hraničnosť je stále prítomným činiteľom aj v ich literárnom prejave. Karpatorusínska literatúra sa vymyká snahám zaradiť ju do určitého ohraničeného priestoru, či už sa jedná o politický, geografický alebo jazykový priestor.

Na túto literatúru je tiež neproduktívne nazerať optikou literárneho kánonu, pretože vďaka minulosti útlaku, asimilácií a dobrovoľných či nedobrovoľných emigrácií karpatských Rusínov je vývoj rusínskej literatúry odlišný od iných národných literatúr. Ak by sme na ňu nazerali prostredníctvom estetických a literárnoteoretických nárokov tradičnej literárnej kritiky, došli by sme k názoru, že sa jedná o literatúru nekompletnú, formálne chybnú, poéziu by sme vnímali skrz nedokonalé či chybné rýmy, a nevyjasnené hranice žánrov by sme chápali ako prejav naivity a jednoduchosti tejto literatúry.[1]

Literárna vedkyňa Elaine Rusinko preto zdôrazňuje najmä použitie slova odlišný, ktoré netreba chápať ako spomalený, nedostatočný alebo nevyvinutý. Odlišnosť rusínskej literatúry sa prejavuje v tom, že je vždy informovaná o národnom a identitnom formovaní, pozná svoje historické pozadie a interpretuje ho vo významoch dôsledkov týchto udalostí. To sa prejavuje v spracovávanej tematike a žánroch, ktoré je nutné vnímať v danom historickom a kultúrnom kontexte.

Spoločensko-politické zmeny, ktoré nastali po novembrovej Zamatovej revolúcii v roku 1989 a následnom páde komunistického režimu, sa reflektujú aj v rusínskej literatúre. Do toho času bola rusínska národnostná a jazyková otázka „vyriešená“ zákazom rusínskej národnosti, spisovatelia si mohli vybrať medzi možnosťou nepublikovania alebo vydávať svoje diela v inom než rusínskom jazyku (najčastejšie ukrajinský jazyk), týka sa to napr. autorov Mikuláša Kseňáka, Márii Maľcovskej, Štefana Suchého a iných. Po rozdelení československého štátu na dve samostatné republiky Rusíni využili priaznivé demokratické podmienky a v roku 1995 úspešne kodifikovali spisovný rusínsky jazyk. Rusínski autori túto zmenu pozitívne vítajú a svoje práce od toho obdobia píšu primárne v rusínskom jazyku.

Obdobie po roku 1989 sa v rusínskej literárnej histórii označuje ako tretia vlna národného obrodenia, čo sa prejavuje aj v zvolenej tematike či preferencii určitých žánrov. V súčasnej rusínskej literatúre na Slovensku sú zastúpené všetky tri literárne druhy, najviac vydávaná je poetická tvorba, ktorá sa vyskytuje takmer u každého autora.

Rusínska poézia je tematicky rôznorodá, obsahuje prírodnú, reflexívnu, ľúbostnú či duchovnú lyriku, verše určené pre deti a mládež, alegorické podobenstvo či bájku. Z formálneho hľadiska prevažuje sylabotonický alebo sylabický veršový systém s piesňovým charakterom, izosylabickosťou a združeným rýmom. Lyrika charakteristická témou národného obrodenia a identity je prítomná v tvorbe viacerých autorov. Vo viacerých dielach Mikuláša Kseňáka je národná identita primárnou témou, najvýraznejšie sa to prejavuje v zbierke dvanástich oslavných básní Формованя русиньской ідентіты (2016), ktoré sa zaoberajú rusínskym jazykom, národnosťou, identitou, prežívaním národnej príslušnosti a významnými osobnosťami rusínskej histórie. Podobný charakter má aj jeho ďalšia zbierka Резонанції на книжкы і подїї (2017). Ďalšími autormi priamo vyjadrujúcimi sa k rusínskej otázke sú spisovatelia ako Milan Gaj Моїм родакам (2016), Mária Girová Родне гнїздо (2008), Štefan Suchý Русиньскый співник (1994), Štefan Smolej Не ганьб ся, Русине! (2005), Бескидьскы співы (2008) a Обычайны слова (2016) či verše Eleny Chomovej (Русин 2/2018, 4/2017f).

Básne s národno-obrodzovacou témou sú doplňované aj prírodnou lyrikou, ktorá oslavuje prírodu rodného kraja, dediny a horského prostredia Karpát. Z nich môžeme spomenúť zbierky reflexívnej a prírodnej lyriky Štefana Suchého Третє крило / Tretie krídlo (2014), Плоды з осінной загороды (2016) či básne Ľudmily Šandalovej (Русин 1/2018). Z dôvodu výstavby vodnej nádrže Stariná v rokoch 1981 až 1988 bolo vysťahovaných sedem rusínskych dedín (Dara, Ostrožnica, Ruské, Smolník, Starina, Veľká Poľana a Zvala). Medzi nimi sa nachádza aj obec, v ktorej sa narodil rusínsky básnik Juraj Charitun. V básnickom cykle zbierok Мої жалї (2010), Мої сны (2011), Мої незабудкы (2013) a Мої надїї (2014) autor vyjadruje spomínanie na svoj rodný kraj, nostalgiu za prežitým, žiaľ za svojím rodiskom, ktoré je navždy nedostupne zakryté pod hladinou vody.

V pôvodnej rusínskej literatúre sa vyskytujú aj verše satirického či ironického charakteru, ktoré sa vyjadrujú k chybám ľudského charakteru či spoločnosti, aj k vlastnému národu, ktorý kriticky hodnotia. K nim možno zaradiť knihu Štefana Suchého Аспірін (2006) či viacero zbierok veršovaných bájok alebo alegorických podobenstiev Jozefa Kudzeja (Байкы-забавляйкы (2008), Мудрость жывота (2008), Байкарёвы думы (2009), (Ча)байка (2012), Сміх через слызы (2013), Байкал (2013), Šoky (2015), Smichoty i chmury rusîňskoj natury (2016), Zamiška (2017). Zaujímavým príspevkom k satire sú aforizmy Mira Žolobaniča Хто ся сміє, є одважный (2017).

Reflexívna a duchovná lyrika má silné zastúpenie v tvorbe Juraja Charituna (napr. zbierka Факлї горять z roku 2016), ktorá sa zaoberá témami ľudskej existencie, citového prežívania, údelu básnika či partnerským vzťahom muža a ženy. Témy nekonečnosti a nezastaviteľnosti času básnicky spracúva Vladislav Sivý (in Русин 1/2018). Vzťah človeka s Bohom a odkazy cirkevnej tradície obsahuje kniha Jozefa Kudzeja Пацеркы (2008) či rázne a kritické verše Daniely Kapraľovej (in Русин 1/2017). Autorka Kveta Morochovičová-Cvik prispieva do pestrej palety rusínskej poézie svojou ľúbostnou lyrikou Думкы і тужбы (2010) či Любовны періпетії (2014).

Významnou súčasťou lyrickej tvorby rusínskych autorov sú tiež verše určené pre deti a mládež. Štefan Suchý vydal básnické zbierky Азбукарня (2004), Слон на кычарї (2007), Незабудка (2008), Азбукова мама (2010), Kveta Morochovičová-Cvik Камаратя спід зеленого дуба і белавого неба (2011), Ľudmila Šandalová zbierku Подьте дїти, што вам повім (2014), Peter Jalč knihu Мамко, подьме чітати (2014), Helena Gicová-Micovčinová publikácie Фіялочка (2010), Родне слово (2016), З квіткы приповідкы (2016), За шыроке море (2016), Школярик (2015), Iveta Melničáková З приповідкы світ (2015); І Янкови, і нянькови (2010) či Mikuláš Kseňák Медвідята на прогульцї (2016). Zaujímavým príspevkom do rozrastajúcej sa literatúry pre detského čitateľa je tiež kniha Juraja Charituna Дякую, мамко! (2017), v ktorej je zozbieraná rôzna ľudová slovesnosť z okolia jeho rodiska – uspávanky, vinšovačky, modlitby, vyčítanky, hádanky a ďalšie. Autor tiež predtým vydal rozsiahlu zbierku veršovaných hádanok Здогадай, школярику (2015).

Tieto básnické zbierky sú venované školopovinnému čitateľovi, využijú ich tiež pedagógovia rusínskeho jazyka a literatúry na recitátorské súťaže. Verše spracúvajú tradičné motívy detskej poézie ako je dedinská príroda, zvieratá, detská hra, škola či vzťah k rodičom. V zbierkach sa tiež nachádzajú verše, ktorými chce autor úmyselne pôsobiť na rozvíjajúcu sa identitu detského čitateľa, zdôrazňuje sa krása a rozmanitosť rusínskeho jazyka, lyrický subjekt vo veršoch vyjadruje svoju identitu a príslušnosť k Rusínom, neraz k čitateľovi prehovára a apeluje na neho, aby nezabúdal na svoj pôvod a bol hrdý na svoj národný jazyk.

Prozaické texty Rusínov na Slovensku sú väčšinou kratšieho rozsahu, typicky je to rozprávka, poviedka, alegorické podobenstvo, v zriedkavejších prípadoch novela či román. Príbehy sú zväčša zasadené do priestoru dediny, tvorba Márie Maľcovskej alebo Petry Semancovej skúma aj mestské prostredie v porovnaní a hodnotení so skúsenosťami zažitými doma na vidieku. Priestor rusínskej dediny a prírody, ktorá ju obkolesuje, je opisovaný ako pozitívny, je spájaný s rodinou a tradíciami, mesto je na druhej strane vnímané ako miesto zmien či negatívnych skúseností.

Autori ako Štefan Smolej (zbierka poviedok Юрковы пригоды (2007), novely Нагода або судьба (2009), Людьскы радости і безнадїї (2011) a román Бурї над Бескидами (2013)) či Vasyľ Petrovaj (román Rusyny (1994)) sa sústreďujú na život jednoduchého dedinského človeka, reprezentanta pozitívnych charakterových vlastností. Veľká časť tvorby Márie Maľcovskej (Зелена фатаморґана (2007), Поточіна (1991), Юлчіна тайна (1998), Манна і оскомина (1994), Русиньскы арабескы (1994) a Найкрасша приповідка (2012)) je charakteristická prepracovanou psychológiou ženských postáv, ktoré prekonávajú problémy vonkajšieho sveta a nachádzajú vnútornú silu v sebe samej a pomocou hodnôt rodiny či tradícií vierovyznania. Mikuláš Kseňák tiež vydal dve zbierky etnografických textov (Біда Русинів з дому выганяла (2002) a Жмені родной землі (2009)), ktoré popisujú rôzne skúsenosti rusínskych drotárov, ktorí za prácou odchádzali na drotárku.

Próza určená pre deti a mládež je vydávaná v menšom počte oproti poetickým zbierkam. Deťom je venovaných niekoľko textov zbierky Márii Maľcovskej Русиньскы арабескы (1994) а kniha Приповідкова лучка (1995). Melánia Hermanová vydala zbierku Дїтём про радость і почіня (2016) určenú pre detského čitateľa, ktorého konfrontuje aj s náročnejšími témami národnej identity či smrti v rodine.

V rusínskej próze sú tiež prítomné aj (auto)biografické texty, v ktorých sa autori vracajú do minulosti skrz vlastné spomienky alebo rozprávania členov rodiny. Ich autormi sú najmä Mária Maľcovská (novela Під русиньскым небом (1998), poviedka Материна свічка), Mikuláš Kseňák (autobiografický text Споминкы і очекованя (2013)) alebo Petra Semancová (texty v zbierke Россыпаны рядкы (2013). Ľudmila Šandalová svojej knihe Червеный берег (2016) čerpá z rozprávaní z prvej ruky ako aj z rusínskej histórie a opisuje bombardovanie rusínskej dediny Nižný Verlich počas druhej svetovej vojny.

V rusínskej literatúre sú tiež prítomné bájky a alegorické podobenstvá, v ktorých sa autori kriticky vyjadrujú k negatívnym ľudským vlastnostiam, ku ktorým sa vzťahujú aj problémy spojené s asimiláciou, akými je nedostatočná národná hrdosť, pocit hanby pri používaní rusínskeho jazyka a pod. V tejto oblasti je aktívny Mikuláš Kseňák so svojimi zbierkami Байкы (2006), Ozveny (2009), Выбраны байкы (2011), Зеркалїня/Zrkadlenie (2010) a Углы погляду (2011). Eseje s kritickým hodnotením vlastného národa sú tiež v zbierke Štefana Suchého Міст над ріков часу / Most nad riekou času / A bridge over the river of time (2009), rovnako kritický, ale zároveň aj satirický tón má jeho zbierka krátkej prózy Як Руснакы релаксують (2017).

Pôvodná dráma v rusínskom jazyku je oproti rusínskej poézii zastúpená v menšom počte, avšak aj tu sa ukazuje tematická a žánrová rozmanitosť rusínskej literatúry. Mikuláš Kseňák v svojich dramatických textoch rozširuje povedomí o charakteristickom fenoméne Rusínov – drotárstve (Дротарь-штудент, Розлучкы дротарів, Село омолоділо v zbierke Жмені родной землі či Біда Русинів з дому выганяла). Ľudmila Šandalová sa podobne ako v svojej básnickej tvorbe sústreďuje na najmladšieho čitateľa v rozprávkach WiFintená princezná (2015), Чудесна лавочка (2017), Юрко і поклад (2018) určených na školskú inscenáciu. Počas posledných ročníkov Literárnej súťaže Márii Maľcovskej boli v textoch na posúdenie prítomné aj dramatické texty viacerých autorov, ako sú napr. jednoaktovky Márie Girovej (Грибы; Русин 3/2017), Мадрячка Štefana Suchého (Русин 1/2017) či satirická hra Vladislava Sivého О двох бездомовцох.

Najmladšia generácia rusínskych spisovateľov pozostáva zo študentov a absolventov vysokoškolského štúdia rusínskeho jazyka a literatúry na Ústave rusínskeho jazyka a kultúry Prešovskej univerzity v Prešove. Študenti sú k literárnej tvorbe vedení počas vyučovacieho procesu, viacerí z nich sa so svojimi dielami zúčastnili Literárnej súťaže Márii Maľcovskej (Літературный конкурз Марії Мальцовской), ktorá je zameraná na pôvodnú a originálnu tvorbu písanú v rusínskom jazyku.

Petra Semancová svoje texty vydala v knihe Россыпаны рядкы (2013). V nich opisuje vzťah medzi matkou a dcérou (idealizovaný opis Моя мама), citové prežívanie mladých ľudí (Марек, не одходь а Зазрак мого жывота). Veľkonočné rusínske tradície sú opísané v texte Великдень очами моёй бабкы, v zbierke sú prítomné dve rozprávky s témou veľkonočných alebo vianočných tradícií. Text Вратіслава – мале, велике місто opisuje autorkinu skúsenosť s oddelením sa od rodičov a porovnanie života na dedine a v meste. Semancová nadväzuje na literárne dedičstvo Márie Maľcovskej, čo potvrdzuje nielen tematika a preferované žánre, ale aj názov zbierky, ktorý je totožný s menom jednej z kapitol Maľcovskej novely Зелена фатаморґана.

V tejto zbierke sú prítomné aj prozaické texty študentov Zdenky Citriakovej, Jany Boguskej, Miroslavy Dzubovej, Michala Pavliča, Veroniky Šebestovej, Janky Staškovej a Dominiky Pročkovej (Novotnej). Posledné dve autorky svoje texty zaslali na posúdenie do Literárnej súťaže Márii Maľcovskej. Jana Stašková rozpráva udalosti a zážitky jej rodinných príslušníkov v zbierke krátkych memoárových textov, Dominika Novotná sa zúčastnila s prózou aj poéziou určenou pre deti, taktiež aj s prírodnou lyrikou, ktorá je situovaná do prostredia jej rodného kraja. Najmladšia (potenciálna) generácia sa nezaoberá literárnym problémom národnej identity, avšak tematicky a žánrovo nadväzuje na predošlé autorské generácie rusínskych spisovateľov.

Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska (Сполок русиньскых писателїв Словеньска) organizuje Literárnu súťaž Márii Maľcovskej. Zúčastňujú sa v nej zástupcovia všetkých generácii rusínskych spisovateľov, od skúsených autorov (Štefan Suchý, Mikuláš Kseňák, Štefan Smolej a ďalší) až po autorov nových a začínajúcich (Jana Stašková, Dominika Novotná, Elena Chomová, Daniela Kapraľová, Vladislav Sivý a ďalší). Ukážky zo všetkých zúčastnených prác sú publikované na stránkach časopisu Rusín (Русин) v prílohe Pozdravenie Rusínov (Поздравлїня Русинів). V nej sú uverejňované aj výbery z vydanej súčasnej rusínskej literatúry či diela autorov obdobia národného obrodenia. Rusínska poézia a próza je tiež vydávaná na stránkach Rusínskeho národného kalendára (Русиньскый народный календарь) a Rusínskeho literárneho almanachu (Русиньскый літературный алманах).

Výbery z rusínskej literárnej tvorby boli tiež publikované v antológiách, ktorých editorom je Anna Plišková: Тернёва ружа (2002), Русиньскы соловї: Поздравлїня Русинів 1995 – 2010 (2010) а Муза спід Карпат: Зборник поезії Русинів на Словеньску (1996). Na literárne diela najmladšej generácie rusínskych spisovateľov sa zamerala výberová antológia Русалка: Творчост молодых авторів 2000 – 2009 (2009).

Mnohí autori si uvedomujú nedostačujúci stav rusínskeho školstva a tiež distribúcie rusínskej literatúry ku koncovému čitateľovi, ktorý ak pochádza z najmladšej generácie Rusínov, neraz neovláda azbuku. Z toho dôvodu možno sledovať trend vydávania rusínskej literatúry v grafickom systéme latinky (knihy Jozefa Kudzeja či Štefana Smoleja z posledných rokov) či dvojgrafične (Ľudmila Šandalová Червеный берег, Štefan Suchý Третє крыло/Tretie krídlo). Ďalším príkladom reflektujúcim rusínske národné povedomie (alebo sebavedomie) je tvorba Maroša Krajňáka, ktorý svoje knihy spadajúce do žánru magického realizmu vydal v slovenskom jazyku (Carpathia (2011), Entropia (2012) a Informácia (2014)).[2]

[1] RUSINKO, E. 2003. Straddling Borders: literature and identity in Subcarpathian Rus´. Toronto, University of Toronto Press, s. 10-21.

[2] Trilógia Carpathia je zasadená do geografického priestoru Karpát, zaoberá sa výrazne rusínskymi témami kultúrnych a geografických hraníc, vykorenenosti, straty identity či emigrácie.

Мgr. Michal Pavlič, PhD.: Oslavná básnická skladba ako prezentácia obsahov historickej pamäti v publikácii M. Kseňáka Формованя русиньской ідентіты

Téma rusínskej identity je „večnou témou“ Mikuláša Kseňáka, najvýraznejšie sa objavila v jeho básnickom diele Формованя русиньской ідентіты[1] (2016). Identita je hlavnou témou, ktorá je vyslovená priamo v názve knihy. Dielo je koncipované ako básnická skladba dvanástich básní s didakticko-reflexívnym charakterom, ktorá je spojená ústredným motívom formovania a kreovania identity. Možno ho charakterizovať aj ako ódu, pretože Mikuláš Kseňák v ňom vyslovuje obdiv, úctu a vďaku všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na rusínskom národnom obrodení od polovice devätnásteho storočia až po súčasnosť.

Existujú dva prístupy k vysvetleniu vzniku identity, ktoré sa rozprestierajú na osi psychologickej opozície dedičnosti a prostredia – esencializmus a konštruktivizmus. Mikuláš Kseňák vo Formovaní zaujal prevažne konštruktivistický prístup, k identite sa obracia ako ku niečomu, čo sa vplyvom vonkajšieho pôsobenia postupne v živote jedinca i národa vytvára a neustále podlieha zmenám. V niekoľkých veršoch možno zbadať aj esencialistický prístup: Но в славяньскій родинї / Сьме іншы, одлишны / Сьме народ окремый (Знакы ідентіты, str. 20). Odlišnosť Rusínov tiež dokazuje týmito slovami: Но і мы уж маме / Свої особливости, / Свої шпеціфічны одтїнкы / В інтонації / В штруктурї языка / Тіпічну мелодію / В співанках, / Азбуку і гімну, / Чісту святу віру, / Свою богату історію / Світьску і церьковну, / Неповторны традіції (…) Таку прекрасну літературу / Стародавны крої, обряды, / Деревяну архітектуру“ (Знакы ідентіты, str. 20-21). Z týchto veršov vyplýva, že za identifikačné znaky pokladá jazyk, históriu, vierovyznanie, folklór, umenie, zvyky a tradície.

Mikuláš Kseňák sa snaží zachytiť proces formovania identity od prvých krokov človeka až po súčasnosť, v jednotlivých básňach reflektuje najdôležitejšie činitele pri jej formovaní, zamýšľa sa nad jej podstatou a nad tým, či tento proces je časovo ohraničený alebo je bez konca: „Справды, яка є довга доба / Моделованя / Іденtіты народа? / Коли тот загадный колос / Наберать зрілы фарбы / Дістане неповторный голос / Дотворить єдинечны смакы? (…) Мать тот загадный процес / Дагде свій конець?“ (Передбудителискы плоды, str. 11).

Formovanie má výchovno-vzdelávací charakter, po úvodnom otvorení témy lyrický subjekt diela sprevádza príjemcu naprieč rusínskou históriou, hovorí najmä o najdôležitejších osobnostiach jednotlivých historických období, pripomína ich činy a význam. Subjekt narába s historickou a kultúrnou pamäťou, výberom osobností a udalostí históriu pripomína, hodnotí a nanovo ju vytvára. Informačná nasýtenosť Kseňákovej poézie je v niektorých častiach veľmi vysoká, autor vyratúva mená osobností či zoskupení jedno za druhým, s ich funkciami, celými označeniami rusínskych skupín či spolkov. Je to znak autorovej potreby informovať a vychovávať, čím ustupuje umeleckosť literárneho diela informatívnosti.

V diele sú prítomné všetky druhy obsahov historickej pamäti. Lyrický subjekt sa obrazne vyjadruje k pôvodu Rusínov: З єднакой масы рым / Нараз выбочіла щука, ялець (…) Подобно з людьского моря / Властнов стежков ся выбрал / Келты, Славяне, Авары… І мы Русины (Выбочіня з масы, str. 6) a zároveň opisuje samostatnosť rusínskeho národa ako prirodzené a nespochybniteľné právo: Властнов стежков ся выбрали / Келты, Славяне, Авары… / І мы Русины (…) Чом бы сьме / Не могли? (Выбочіня з масы, str. 6), „Русиньске оброджіня / То яв – не нагодный, / То яв – законный“ (Фенікс, str. 43). Územie spoločenstva je v diele na viacerých miestach pripomínané geografickými lokalitami Karpát, Beskýd a prírodnými prvkami spájanými s rusínskym rodným krajom, ako sú lúky, poľany, doliny a potoky.

Lyrický subjekt venuje najväčšiu pozornosť rusínskemu kultu hrdinov. Autor v procese vytvárania národnej identity prisudzuje veľký význam rusínskym buditeľom, minulým aj súčasným, literatúre, rusínskym národnostným organizáciám a pozitívnym aj negatívnym udalostiam. Kseňák uvažuje nad obdobím národných obrodení, ktoré prebiehalo v Európe v polovici devätnásteho storočia, chápe, že cesta k emancipácii vedie cez znalosť národnej histórie a folklóru, používanie národného jazyka, písanie národnej literatúry, zbieranie historických poznatkov, diel ľudovej slovesnosti a opisom tradícií a zvykov. Za najväčšie bohatstvo pokladá kultúrne dedičstvo predkov, ktoré umožňuje menšinovému národu zachovať si špecifickosť a jedinečnosť v majoritnom prostredí dominantného národa.

V diele je opísaný rusínsky kult hrdinov, jedincov, ktorí významom svojich činov prekročili hranice vlastného národa a vstúpili do historickej pamäte. Lyrický subjekt sa vyjadruje k činnosti a významu rusínskych osobností, ktorí sa zúčastnili rusínskeho obrodzovacieho procesu a vytvára tak rusínsky kult hrdinov. Sú to napr. spisovatelia (Anatolij Kralický, Alexander Pavlovič, Július Stavrovský-Popradov, Emil Kubek), pedagógovia (Ivan Orlaj, Andrej Baluďanský), politickí činitelia (Adolf Dobriansky, Grigorij Žatkovič), dušpastieri (Andrej Bačinský, Jozef Gaganec, Pavol Peter Gojdič, Vasiľ Hopko, Gregor Tarkovič, František Dancák) a ďalší. Vyjadruje sa o nich s úctou a obdivom: Про мене є приємне / Слухати леґенды / О храбрых Рутенах (Передбудительскы плоды, str. 7)

Alexander Duchnovič je v texte opísaný ako najvýznamnejšia rusínska osobnosť, jeho životu a dielu sú venované časti Авторітатівна особность, Новы ідеалы, Книжниця а Знакы ідентіты. Duchnovič je opisovaný ako archetypálna postava rusínskeho Buditeľa, ako Bohom vybraný ideál a morálny vzor pre všetkých Rusínov. Pre Mikuláša Kseňáka je Duchnovič inšpiráciou, motiváciou a duchovným vodcom: „Нам всебічну поміч, / Силу і надії, / Уж веце як / Стопятьдесять років / Давать поет народный, / Отець духовный / Александер Духновіч“ (Авторітатівна особность, str. 11-12), „Ты, яснозривый, / Ты, Богом выволеный, / Ты, народом любимый“ (Докажеме оцїнити?, str. 28)

Jeho život sleduje lyrický subjekt od narodenia, pričom zdôrazňuje najdôležitejšie činitele pri formovaní jeho národnej identity. Rodinu považuje za zdroj morálnej výchovy, oceňuje tiež komunikáciu v rodnom jazyku a matkino spievanie národných piesní a rozprávok, čím sa vytvára láska k národnému folklóru a zvykom. Vyrastanie v rodine farára na dedine nasmerovalo mladého Duchnoviča k študovaniu v duchovnom seminári, aj v jeho prípade je vierovyznanie silným identifikačným činiteľom. Lyrický subjekt sa vyjadruje najmä k jeho obrodeneckej činnosti, je opísaná spomenutím názvov jeho konkrétnych literárnych diel (Книжниця для начінающіх, Хлїб душы, Поздравленіє Русинов; Подкарпатскіє Русины, оставте глубокый сон…, Я Русин быв, єсьм і буду…), ale aj navštevovaním fár a škôl, šírením kníh a duchovného slova. Jeho ideály a morálka sú zhrnuté v posolstve lyrického subjektu nasledujúcim generáciám Rusínov: „Обгаёвати честь роду / Ёго історiю, културу / Непрестанно култівовати Материньскый язык / Піднимати уровень школ / Віру в Бога певну мати / І в тяжкых хвілях / «… не чекати, / поможме собі самы»“ (Несуть штафету, str. 30-31).“ Výchovno-vzdelávacia funkcia lyrického subjektu sa mení na aktivizačnú, morálnym príkladom kritizuje pasivitu, Rusínov chce prinútiť naopak k činnosti: Опамятайме ся, функціонарї / Родічі, учітелї, отцї духовны… (Фенікс, str. 44)

Formovanie rusínskej identity je básnickou skladbou, ktorá svojím oslavným charakterom velebí a glorifikuje postavy rusínskej histórie, zároveň chce autor prostredníctvom obsahov historickej pamäte informovať a vzdelávať svojich krajanov. Možno hovoriť až o účelovosti textu, Kseňák vytvára a umocňuje ideu rusínskej národnej identity v svojich čitateľoch, ale umelecká stránka textu je pre neho sekundárna. Texty Mikuláša Kseňáka možno považovať za najvýznamnejšiu rusínsku literárnu tvorbu z hľadiska napĺňania aktivizačnej, výchovno-vzdelávacej a identitotvornej funkcie.

[1] КСEНЯК, M., 2016. Формованя русиньской ідентіты. Пряшів: Академія русиньской културы в СР, ISBN 978-80-89798-03-2, 48 s.

Mgr. Michal Pavlič, PhD.: Memoárová prózа ako spôsob reflexie identity v zbierke M. Kseňáka Углы погляду

Súčasťou súčasnej rusínskej literatúry na Slovensku je tiež memoárová próza, ktorá sa objavuje v rozsahu útržkov (v tvorbe viacerých rusínskych autorov) až po knižnú autobiografiu Споминкы і очекованя (2013)[1] Mikuláša Kseňáka. Nie je to ničím prekvapujúce, keďže väčšina členov aktívnej spisovateľskej bázy má viac ako šesťdesiat rokov, vo svojich dielach sa prirodzene navracia do minulosti. Frekventované sú motívy rodičov, zvlášť matky, vyrastania na dedine, v prírode a pod.

Споминкы і очекованя majú črty spomienkovo-evokačného variantu memoárovej prózy. Kniha nezachytáva život Mikuláša Kseňáka od narodenia až po súčasnosť celistvo, autor selektívne opísal najmä svoje detstvo a obdobie štúdia mimo svojho domova, dôležitým je tiež preňho obdobie rannej literárnej tvorby. Autor nechce overiteľne a dopodrobna popísať svoj život, v texte sa nenachádzajú dokumenty, denníky či korešpondencia, ktoré by dopĺňali rozprávanie konkrétnymi a overiteľnými faktami. Tie nie sú pre neho dôležité, skôr je dôležitejšie navrátiť sa do vybraných spomienok, sprostredkovať svoje vnemy čitateľovi a znovu ich prežiť. Udalosti z minulosti sú popísané tak, ako ich v tom čase Kseňák vnímal, svoje rozprávanie konfrontuje s vnímaním súčasnou optikou. V texte nie je dôraz na faktuálnu dokumentárnosť, ale na emocionálne zapojenie a sprítomnenie minulosti.

V tejto útlej knihe sa nachádza osem kapitol, v ktorých autor spomína na svoj život od prvých rokov života na dedine a študentských čias, až po odchod z domova a prvé publikované bájky. Posledná kapitola knihy sa zaoberá terajšou aj budúcou situáciou Rusínov, autor v nej opisuje očakávania, ktoré má voči súčasným rusínskym aktivistom. V texte je použitý priamy rozprávač, ktorý nám umožňuje byť svedkami životných situácií, ktoré autor zažil, ako aj „počuť“ jeho vnútorné súdy a myšlienky. Vďaka retrospektívnemu spôsobu rozprávania autor v prítomnosti komentuje a s odstupom hodnotí minulé udalosti. Neodmysliteľnou súčasťou Kseňákovej tvorby je rusínska národná identita a témy s ňou spojené, preto je možné vďaka rozprávaniu v prvej osobe jednotného čísla vidieť postupné vytváranie jeho personálnej aj kolektívnej národnej identity, dokážeme analyzovať napĺňanie zložiek identity ako aj vidieť činitele, ktoré sformovali Mikuláša Kseňáka v Rusína, akým je dnes.

Najväčšiu časť knihy tvoria spomienky na detstvo (kapitoly Чаровне дїтинство, Страшны днї, Повойнова камёнка), v ktorých nás autor privádza do jeho rodnej dediny Kamienky. Mikuláš Kseňák sa narodil v roku 1933, v období medzi dvomi svetovými vojnami a do rodiny, ktorá už živila dvoch chlapcov a v blízkej budúcnosti k nim mala pribudnúť malá sestra. Keďže tamojší kraj neoplýval bohatou pôdou, rodina musela žiť hlavne z toho, čo sami vypestovali, a každé zakúpenie najnutnejších potravín či náradia bolo pred kúpou starostlivo zvážené. Otec, živiteľ rodiny, musel často odchádzať za prácou na drotárku, preto sa v jeho neprítomnosti o majetok aj deti starala mama. Hneď na začiatku tejto kapitoly je vyjadrený nepokrytý obdiv a láska k matke, ktoré sú súčasťou viacerých diel rusínskej literatúry: Вшытко знам соі представити, лем єдно мі до головы ся не містить: як мама тото вшытко могла стигати, як собі тоты повинности розложыла, де тілько сил брала, а коли оддыховала? (…) Як сьте то вшытко доказали? (Чаровне дїтинство, str. 9). Motív matky je podobne idealisticky spracovaný ako aj v iných dielach rusínskej literatúry[2]: je opisovaná ako šikovná, trpezlivá, pokorná, zásadová a pracovitá.

Prvé kapitoly života malého chlapca sú vyplnené hrou na dedine, vystrájaním šibalstiev s rovesníkmi v prostredí kamienskej prírody, jej polí, lúk a lesov, ale aj spoločnou prácou rodiny na skromnom majetku. Zaujímavým momentom je stretnutie s malou Rómkou: „Пасеш? – озвало ся пелехате. – Пасу. – Я ті поможу. – Выстачу сі сам. (Чаровне дїтинство, str. 11). Prvotná ostražitosť je rýchlo vystriedaná hravým doberaním sa o tom, kto má ostrejší nožík, a akým iným spôsobom sa to overí, než krájaním a spoločným zjedením nabalenej desiaty. V tomto období sa Kseňák svojou identitou ešte nezaoberá, pretože sa nachádza v stave difúzie alebo predčasného uzatvorenia identity. Žije v okruhu svojej rodiny a dedinčanov, postoje k národnej identite preberá zvonka od najbližších ľudí, vďaka zvykom a tradíciám, sám ale o svojej identite nebáda, vedome sa ňou nezaoberá.

Idealizovaný opis detstva je v ďalších kapitolách vystriedaný opisom zážitkov a postojov z čias druhej svetovej vojny. Hoci vojnový front Kamienku nezasiahol, Mikuláš je s vojnou a jej následkami konfrontovaný nepriamo. Kontakt s členmi iného národa je opísaný aj v scéne, v ktorej Nemci odvádzajú židovskú rodinu Griňových pred očami celej dediny: Міджі людями то шуміло, гучало. Многы утерали слызы, а было чути і жалостный плач. Перед возами ся Ґрынёвы заставили. – Дякуєме, мілы Камюнчане, за сполунажываня. Віриме, же шя вернеме. (…) – Дай, Боже, вам щещя! – озвало ся споза церьковной ограды. (…) – Боже вас провадь! – вінчовав їм мужскый голос. (Чаровне дїтинство, str. 28). Kseňák tu popisuje pomoc a súdržnosť, ktorú si obe menšiny vykazovali, avšak zároveň aj bezmocnosť, ktorú Rusíni cítili. Obe scény ukazujú harmonické spolunažívanie národnostných menšín žijúcich blízko seba.

Ďalším významným momentom v texte je štúdium na škole v Prešove a neskôr v Prahe. Kseňák sa presúva z dediny do mesta, je to významný činiteľ v rozvoji jeho samostatnosti, zároveň má preňho špecifický význam, pretože sa presúva z prostredia obývaného Rusínmi do miesta multikultúrnej Prahy. Spojovníkom medzi ním a domovom sú hlavne spolužiaci-Rusíni, ktorí študujú na rovnakej škole. Odchodu na štúdium predchádza rozlúčka s domovom. V nej sa prejavujú tradičné hodnoty, prebieha podľa drotárskej tradície v prítomnosti každého člena rodiny. Po ochrannej modlitbe otec nožom prekríži chlieb a spoločne ho s maslom a so soľou zjedia, čím sa zabezpečí to, že odchádzajúci člen nezabudne na zem, na ktorej bol chlieb vyrobený. Následne mama vezme vedro s vodou a prekročí mu s ním prah rodného domu. V tejto scéne síce rusínska národná identita členov rodiny nie je explicitne vyjadrená, avšak zvyky charakteristické pre drotárov a Rusínov ju s ňou jednoznačne spájajú.

Istotu dôverne známeho rodiska začína ohrozovať blížiaca sa anonymita veľkého neznámeho mesta: Быв то якыйсь страх, котрый єм дотеперь не познав. Страх, же оддходжу з дому передчасно, же тот дім іщі подробно не познам. А нелем то. Я тот дім і хотарь страчу і охудобнююю сам себе, окрадам. (…) Зачав єм подробнїше слїдовати процес роботы і спостережене до памяті записовати, до кровли наливати.(Скушка, str. 81). Chlapec si začína viac všímať svoje rodisko a pozerá sa naň inými očami. Snaží sa ho celý obsiahnuť pohľadom, uchovať si ho v mysli a byť s ním aj naďalej spojený. V tejto fáze môžeme hovoriť o moratóriu, stave identity, v ktorom Mikuláš Kseňák v sebe utvrdzuje rusínsku národnosť.

Dospelosť so sebou prináša nielen vyššiu zodpovednosť počas štúdia na univerzite, ale aj viacero negatívnych zážitkov. Pokiaľ doteraz bola národná identita autora formovaná podvedome a najviac sa spájala s rodinou a prírodou rodného kraja, od tohto momentu je to pod vplyvom priamych útokov na rusínsku národnosť. Staré zaužívané spôsoby života sa vplyvom komunizmu a cieľov industrializácie, elektrifikácie a kolektivizácie strácajú – majetky chudobných dedinčanov sa zaberajú, vytvárajú sa družstvá a zakazuje sa drotárka[3], často jediná možnosť privyrobenia si počas dlhej zimy. Na druhej strane v chudobnom regióne vzniká viac pracovných príležitostí vo vytvárajúcom sa priemysle, čím však o to rýchlejšie miznú unikátne drotárske tradície, keďže nasledujúce generácie nie je potrebné drotárstvu učiť. Od roku 1948 je Kseňák konfrontovaný s potláčaním gréckokatolíckeho vierovyznania, rusínska národnosť je prehlásená za ukrajinskú: Русинам зась дав урядно на знамость, же мы властно не Русины, але Українцї (З дому до світа, str. 110). Kseňák to musí s rusínskou pokorou a zaťatými zubami akceptovať, únik od reality nachádza v knihách a štúdiu.

Pre Mikuláša Kseňáka aj všetkých Rusínov je to jedno z najhorších a najbolestivejších období. Ťažko sa mu naň spomína, osobne to považuje za ranu, ktorá sa do smrti nevylieči: „…наша віра, народность была поставлена мімо закон – взяли нам право на віросповіданя, старославяньску літурґію, народность… (З дому до світа, str. 113);Та хто і одколи зачав спохыбнёвати нашу ідентіту, наше право на рівноправность. Хто і якым правом змінив по другій світовій войнї нашы русиньскы школы на іншоязычны? На основі чого собі присвоїв творчество нашых будителїв? (З дому до світа, str. 114). Búria sa v ňom oprávnené pocity zrady a krádeže, ktoré reagujú na odopretie základných ľudských práv.

Posledná kapitola knihy О будучности sa zaoberá súčasnou situáciou Rusínov, dosiahnutými úspechmi, ale aj problémami, a tým, čo od svojich krajanov očakáva. Za veľmi pozitívne považuje obdobie po Nežnej revolúcii v roku 1989, kedy v nasledujúcich rokoch na Slovensku Rusíni dosahujú uznanie rusínskej národnosti, právo na slobodu slova, vierovyznanie, finančnú aj morálnu podporu od majoritného národa. Kseňák za najväčší úspech považuje kodifikáciu rusínskeho jazyka v roku 1995. Oceňuje to, že existujú pravidelné rusínske festivaly, rusínsky rozhlas či televízne vysielanie, váži si prácu rusínskych národnostných inštitúcií a ich pracovníkov, ktorých v texte priamo menuje. Tento prvok je prítomný aj v jeho ďalšej tvorbe.

Za základný problém považuje slabo rozvinuté rusínske školstvo, ktoré existuje len na univerzitnej úrovni v podobe Ústavu rusínskeho jazyka a kultúry v Prešove a v podobe večerných škôl rusínskeho jazyka Občianskeho združenia Колисочка – Kolíska. To vedie k tomu, že Rusíni strácajú základné vedomosti o svojej histórii a najmladšia generácia ich ani nemá kde získať. Rusíni často už nerozumejú svojej materinskej reči, ani ju nepoužívajú. Mikuláš Kseňák kriticky hodnotí aj Rusínov, hovorí o závisti а nespolupráci, ktorá vytvára problémy medzi jednotlivými rusínskymi organizáciami, a apeluje na to, aby k upevňovaniu národnej identity pristúpili Rusíni zjednotene: „Досправды настав час быти гордым на свою історію, духовне богатство, літературу, язык. Кідь будеме єднотны, і Бог нам поможе.“ (О будучности, str. 136).

Na základe opísania autorovho života možno identifikovať nasledujúce zložky identity. Mikuláš Kseňák sám seba označuje za Rusína a identifikuje sa s nimi: „То были проблемы, котры трапили нас, Русинів.“ (З дому до світа, str. 114). Svoju národnostnú príslušnosť prežíva veľmi silne. Vplyvom štúdia jazyka a literatúry prirodzene inklinuje k tvorivej činnosti, k rannej tvorbe rátame zvieracie bájky a alegorické podobenstvá, ktoré boli vydávané v ukrajinskom jazyku. Kodifikáciu rusínskeho jazyka však prijíma s veľkým nadšením a ďalšiu tvorbu píše a vydáva už len po rusínsky. Neskôr začína zberať informácie, spomienky a príbehy o drotároch, ktoré vydáva ako memoárovú literatúru v snahe o zachovanie povedomia o tomto rusínskom fenoméne. V bájkach a alegorických podobenstvách spočiatku kritizuje všeobecné negatívne ľudské vlastnosti, ale neskôr presúva svoju pozornosť na problematiku rusínskej národnej identity. Tejto téme sa autor naďalej venuje aj v súčasnosti[4] a považujeme ju za charakteristickú tému tvorby Mikuláša Kseňáka. Jeho diela majú vždy výchovno-vzdelávaciu a aktivizačnú funkciu. V tomto období už jednoznačne môžeme hovoriť o stave dosiahnutej národnej identity, ktorá sa negatívnymi zážitkami z minulosti, ale aj osobnou aktivitou naďalej posilňuje.

[1] КСЕНЯК, М., 2013. Споминкы і очекованя. Пряшів: Сполок русиньскых писaтелїв Словеньска, ISBN 978-80-970185-7-3, 144 s.

[2] Motív matky je prítomný vo viacerých dielach súčasnej rusínskej literatúry po roku 1989 na Slovensku, najvýraznejší je v celoživotnom diele významnej rusínskej prozaičky Márii Maľcovskej.

[3] Na čo autorov otec reaguje osobnou vzburou, keď sa kvôli finančnej situácii vydáva na drotárku aj napriek zákazu. (З дому до світа, str.117).

[4] Najvýraznejšie je to v diele Формователї русиньской ідентіты (2016). ПАВЛІЧ, М., 2016. Тематізація народной ідентіты в поезії Миколая Ксеняка. In: Копорова, К. (ed.), 2016. Dynamické procesy v súčasnej slavistike. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity. ISBN 978-80-555-1638-7, s. 234-235.

Др. габ. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР: Ювілейніст проти «вісляного» тырваня (2/2)

При вказаній еволюциі, розвиваючій, але тіж довершаючій мріі і надіі Ювілята, остає він надале вірний і по мурянчому послідовний в веденых ціле праві жытя своіх діянях і дотримуваных поставах. Такой праві уж 30 років отримуєме журналістычно едиторскій труд жытя Мурянкы, «Бесіду» – лемківскій двомісячник, авторско ведений його головным редактором. Шторічні прикликуваны сут важны історичны і персональны факты завдякы покликаному до жытя Петром і уж 25 років выдаваному «Лемківскому календарьови»/ «Лемківскому Річникови». Не перестал він тіж занимати ся трансляторском роботом. В остатнім десятьолітю довершыл своі величезны труды перекладаня на лемківскій, ци радше лемківщыня, адаптуваня до сучасной языковой нормы, знаменитых творів лемківской класикы – Петра Поляньского і Владиміра Хыляка.

Read more

Др. габ. Олена ДУЦЬ-ФАЙФЕР: Ювілейніст проти «вісляного» тырваня (1/2)

(Петрови Мурянці, нар. 10. 8. 1947)

Сут ріжны жытя, долі, місиі, таланты і інче, што рішат, же чловеча дорога на тым світі ма такє або інче значыня для того што было, єст і буде. Чловече стремліня до вічности все вязало ся з уявом, же присутніст в памяти жыючых, то жытя тых, котрых серед них уж неє. Ленія памяти веде ся в натуральний спосіб кровным наступством поколінь (спарадиґмуваний іщы біблийныма текстами), але довершат ся тіж в симвoлічний спосіб, коли памят о дакым стає ся власністю і вартістю цілой уявной спільноты, творит для нєй взоры (тіж антивзоры) і дороговказы. Такы жытя увічнят істория або збірна памят, выберат з них важны для зрозумліня явиск і задач даного часу факты, творит потрібны леґенды. Прото сут то жытя, а радше символічны, ци надреальны жытя важны, найважнійшы, якы в гідній мірі не належат уж даному чловекови, але цілій спільноті. Мусят мати такы елементы, якым спільнота надає значыня і ся з нима ідентыфікує.

Read more

1 2 3 4